logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790

Инфертилитет представлява неспособността за реализиране на бременност по естествен път или износването и до край (термин).

За инфертилни се считат двойки, ако:

 • Няма постигната бременност след 12 месеца опити без предпазване или след 6-месечен период за жени над 35 години.
 • Има невъзможност за износване на бременността до термин.

Инфертилитетът засяга около 15% от семейните двойки и 10% от индивидите в репродуктивна възраст. Съществуват множество причини, поради които при една двойка не може да се постигне бременност по естествен път или без медицинска намеса.

Около 15% от всички разпознати бременности завършват със спонтанен аборт преди 12 гестационна седмица.

 • В около 80% от тях се откриват тежки структурни аномалии на плода, дължащи се на генетични нарушения.
 • Преобладаващи сред причините за такива бременности, прекъснати в ранните срокове, са хромозомните аномалии – открити в 50-60% от тези случаи.
 • Сред причините за стерилитет в някои семейства са хромозомни аномалии със засягане на половите хромозоми, които нарушават възможността за реализиране на нормална бременност.

Генетични причини за репродуктивни неуспехи:

 • Хромозомни аномалии;
 • Вродени малформации/дефекти на плода;
 • Наследствена тромбофилия на бременната жена.

Хромозомни аномалии – причина за спонтанни аборти

1. Отклонения, засягащи броя на хромозомите.

Те са резултат от случайни нарушения при формирането на половите клетки на родителите и най-често са ненаследствени.

 • Анеуплоидии (добавъчна или липсваща хромозома) – около 70% от всички открити хромозомни аномалии.
 • Триплоидии (значими отклонения в общия брой на хромозомите) – 17-18% от хромозомните случаи.

2. Структурни хромозомни отклонения.

Такива преустройства е възможно да имат наследствен характер, т. е. единият от партньорите да е носител на преустройството и да има риск да го предава в потомството си.

 • Транслокации (обмяна на материал между хромозоми)
 • Инверсии (пренареждания в рамките на самата хромозома)

Вродени малформации/дефекти на плода

Тежки, несъвместими с живота дефекти, могат да бъдат причина за загиване на плода в по-късните срокове на бременноста (след II триместър)

 • Откриват се в 25-30% от случаите на смърт на плода в перинаталния период (периода около раждането)
 • По-чести вродени малформации, причина за вътреутробна смърт на плода:
 • Дефекти на невралната тръба (открити в 10-17% от загиналите плодове) и други аномалии на нервната система;
 • Аномалии на сърдечно-съдовата система (15-16%);
 • Множествени малформативни синдроми (до 50% от случаите) и др.

Наследствена тромбофилия на бременната жена

Състояние, свързано с наследствено предразположение и повишен риск за развитие на тромбози, поради носителството на генетичен дефект в някои от факторите на кръвосъсирване.

 • Наследствената тромбофилия е една от водещите причини за репродуктивни неудачи в по-късни срокове на бременността (втори, трети триместър).
 • Може да бъде причина за редица акушерски усложнения, касаещи непосредствено както жената (венозни тромбози, тромбоемболизъм), така и бременността (фетална и перинатална смърт, плацентарна абрупция, интраутеринно изоставане в растежа и др).

Най-чести генетични дефекти, свързани с тромбофилия:

 • фактор V Leiden;
 • мутация G20210A в протромбиновия ген;
 • генетичен вариянт C677T в гена на метилентетрахидрофолат редуктаза;
 • генетичен вариант в гена на тромбоцитен гликопротеин IIb/IIIa.
 • Носителството на няколко генетични фактора повишава многократно риска за акушерски усложнения и загуба на плода, в сравнение с неносители на дефекта.
 • Съчетанието на наследствени (генетични) фактори с придобити (допълнителни) рискови фактори, като бременност, антифосфолипидни антитела, напреднала възраст, естрогенна хормонална терапия, имобилизация, хирургична намеса и др., допълнително повишава риска за тромбози.

Генетични изследвания и консултация

Откриването на генетични причини за репродуктивните неудачи включва:

 • Предварителна (първична) генетична консултация, с изграждане на родословно дърво (особено при данни за малформации на плода);
 • Изследване чрез високо резолютивен хромозомен анализ на двамата съпрузи, за търсене на хромозомни аномалии и изключване на други генетични причини за репродуктивни неудачи;
 • Изследване чрез ДНК анализ на жената, за търсене на носителство на генетични дефекти, свързани с тромбофилия.

Заключението на генетичната консултация осигурява:

 • Комплексна оценка на рисковете за следващи бременности в конкретното семейство – въз основа на резултатите, особено при открити генетични дефекти.
 • Препоръки, включително и за провеждане на пренатална диагностика, при наличие на предварителен риск за малформации/генетични дефекти на плода.
 • Промени в клиничното поведение, включващи подходяща антикоагулантна терапия за профилактика на следващи инциденти и усложнения.

Показания за генетична консултация и изследвания

Показани за хромозомен анализ са партньори с история за:

 • две или повече неуспешни бременности (ранни аборти или по-късни загуби на плода)– бременност с плод с множествени вродени аномалии (живороден, мъртвороден или от прекъсната бременност по УЗ данни);
 • стерилитет в семейството и данни за гинекологични или андрологични отклонения, които пораждат подозрение за изменения със засягане на половите хромозоми;
 • стерилитет в семейството и предстояща IVF или други техники за асистирана репродукция.

Показанията за хромозомен анализ се прецизират след генетична консултация

 • Показания за скрининг за наследствена тромбофилия:

В клиничната практика е прието поведението, предложено от American College of Chest Physician (ACCP) 2001, на скрининг за наследствена тромбофилия да подлежат жени с история за две или повече ранни аборта и/или един или повече късни загуби на плода.
Провеждане на ДНК изследване за тромбофилия при жени, при които не е налице някое от посочените по-горе показания, може да се провежда по преценка на консултиращия лекар.

 • При всички резултати от хромозомен и ДНК анализ с отклонения, задължително се провежда генетична консултация.