logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „КЛИНИЧЕН ИНСТИТУТ ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА“ (МЦ КИРМ)

Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина“ ЕООД (МЦ КИРМ), ЕИК 114672322, е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществяващо профилактика, диагностика, лечение и всички други дейности свързани с ин витро оплождане.

Настоящата политика се създава с цел да предостави на пациентите информация относно събирането на лични данни, техният вид, целта за която се събират и съхраняват, както и какви права имат субектите на данни.

МЦ КИРМ обработва лични данни при стриктно спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. Събирането на лични данни се извършва само и единствено по силата на законови задължения, произтичащи от Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Наредба № 28 от 20 юни 2007 за дейности по асистирана репродукция, Правилник за организацията на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция“, медицинските стандарти, регламентиращи съответните дейности, извършвани в лечебното заведение, Закона за счетоводството и др.

Личните данни, които се събират и обработват във връзка с изпълнението на дейността на лечебното заведение, са:

1. Данни за идентификация – имена, ЕГН или ЛНЧ, постоянен адрес;

2. Чувствителни лични данни – данни за здравословното състояние, генетични данни, биометрични данни;

3. Други данни – телефон, електронна поща, информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към МЦ КИРМ, видео записи, които дават допълнителна защита на личните данни от неправомерен достъп;

Обработването на личните данни се извършва с цел предоставяне на максимално качествени медицински услуги, включващи: записване на час за преглед, назначаване на изследвания, осъществяване на лечение и дейности по асистирана репродукция, резултати от назначените изследвания и др. Обработването на личните данни се извършва след изпълнение на поне едно от следните условия:

1. Даване на свободно съгласие за една или повече цели и попълване на декларация;

2. Обработването е необходимо за сключването и изпълнението на договор;

3. За изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо МЦ КИРМ;

4. За да се защитят жизнено важни интереси на пациента;

Всеки пациент, чиито лични данни се обработват от МЦ КИРМ, има следните права:

1. Да получи информация за обработването на неговите лични данни;

2. Да получи достъп до собствените си лични данни, които се съхраняват в МЦ КИРМ;

3. Да поиска неправилните, неточните или непълните лични данни да бъдат коригирани;

4. Да поиска личните му данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими;

5. Да поиска ограничаване на обработването на личните му данни в конкретни случаи;

6. Да получи личните си данни в пригоден за машинно четене формат и да ги изпрати на друг администратор на лични данни (лечебно заведение);

7. Да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, когато смята обработването на личните данни за незаконно;

При възникнали въпроси относно обработването и защитата на личните данни, а също и неясноти по настоящата политика, моля, обърнете се към нашите Длъжностни лица по защита на данните:

1. Петьо Чакъров – юрисконсулт, гр. Плевен, ул. „Генерал Скобелев“ № 20, e-mail: petio_chakurof@abv.bg, тел.: 0883 32 52 57