logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790

Центърът за асистирана репродукция (ЦАР) е създаден през 2009 г. под името Фонд за асистирана репродукция – сред пациентите е известен като Фонд „Инвитро“. Той е специализирана структура към Министерството на здравеопазването и чрез медицински критерии определя пациентите, които подпомага организационно и финансово при лечение на проблемно забременяване чрез методите за асистирана репродукция (инвитро оплождане).

Всяка двойка, която отговаря на критериите за кандидатстване, може да се възползва от финансово подпомагане на четири инвитро процедури от ЦАР. Преди да се подаде заявление в Центъра за асистирана репродукция, е необходимо да сте избрали лечебното заведение, в което да бъде извършена процедурата. Ако това е МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен, следва преглед при наш репродуктивен специалист, който да установи отговаряте ли на критериите за финансово подпомагане и коя е Вашата индикация.

МЦ КИРМ “Св Елисавета” има сключен договор с Центъра за асистирана репродукция (ЦАР), съгласно който се извършва асистирана репродукция на жени, за които е издадена заповед от директора на Центъра, че са одобрени за организационно и финансово подпомагане със средства от ЦАР.

Подготовка на документи за финансиране от Центъра за асистирана репродукция – София (ЦАР)

Важни стъпки:

 1. Подгответе цялата медицинска документация, с която разполагате.
 2. Запишете си час за консултация с наш репродуктивен специалист, за да постави или потвърди диагнозата Ви и да Ви назначи допълнителни изследвания при необходимост.
 3. Свържете се със служител от администрацията, за да получите разяснение относно реда за подаване на необходимата документация. В зависимост от това дали сте за първи или последващ опит, се прилагат различна по вид медицинска домументация, заявления и декларации.

Телефон за записване на часове и консултация: 064/ 804 790 – регистратура, МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен.

Кой може да кандидатства за финансиране от Центъра?

За финансиране може да кандидатства всяка жена, която не е навършила 43 години, български гражданин е или е със статут на постоянно пребиваваща в Р. България и отговаря на изискванията в съответствие с индикациите за получаване на финансова помощ за асистирана репродукция.

Медицински индикации за финансиране:

Центърът финансира посоченото в чл. 25, ал. 1 и 2 при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ, и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

1.Тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):

а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
ж) (изм. – ДВ, бр. 58 от 2011 г.) доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

2. Стерилитет, свързан с мъжкия фактор (МКБ-X: N97.4):

а) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018) ) Азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;

б) Олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:

аа) Обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) Концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) Сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2);
гг) Сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) Наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената.

3. Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS.

4. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

5. (Нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите.

6. (Нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Доказано онкологично заболяване при жената.

Фондът не финансира инвитро, независимо от наличие на индикациите по чл. 26, в следните случаи: 

 1. Съществуват контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
 2. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на антимюлеров хормон по-малко от 0,5 ng/ml.;
 3. (Нова – ДВ, бр. 58 от 2011 г.) При жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1;
 4. (Нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) При жени, навършили 35 години към датата на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, т. 1 – за индикацията по чл. 26, ал. 1, т. 6.

(2) (Нова – ДВ, бр. 58 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Не се извършва одобрение на втори, трети и четвърти опит по реда на този правилник на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 5, а за индикацията по чл. 26, ал. 1, т. 6 – към датата на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, т. 2 за втори, трети и четвърти опит.

В уебсайта на Центъра за асистирана репродукция – София (www.car-bg.org ) може да се запознаете подробно с дейността на институцията.