logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

ЦЕНОРАЗПИС
на медицинските дейности в МЦ КИРМ Плевен

Утвърдил: Доц. д-р Е. Конова, д.м., управител
Считано от: 01.09.2022 г.

Консултации Цени, лв.
Консултация имунолог 60
Вторична консултация 50
Първична консултация на дете с клиничен имунолог 30
Вторична консултация на дете от клиничен имунолог 25
Вторична консултация с имунолог - онлайн 30
Медико-генетична консултация 50
Консултация с ендокринолог / вторична консултация 40 / 30
Консултация ендокринолог и УЗИ на щитовидна жлеза 55
УЗИ на щитовидна жлеза 30
Консултация с уролог 35
Консултация с уролог и УЗИ 45
Консултация вътрешни болести 40
Първична консултация клинична лаборатория 35
Вторична консултация клинична лаборатория 25
Консултация с микробиолог 40
Консултация с биолог 40
Консултация с анестезиолог 30
Консултация с гастроентеролог 40
УЗИ - гастроентеролог 40
Доплер сонофрафия на абдоминални и периферни съдове 50
Консултация с гастроентеролог и УЗИ 60
Ехография на повърхностни структури 45
Ехомамография 45
Дерматологични прегледи и терапии:
Първичен дерматологичен преглед 70
Вторичен дерматологичен преглед 50
Дерматоскопия 90
Първичен дерматологичен преглед при деца 40
Вторичен дерматологичен преглед при деца 30
Криотерапия 30
Първична консултация с психотерапевт 50
Вторична консултация с психотерапевт 40
Психотерапия – пакети:
Три сеанса 120
Шест сеанса 240
Десет сеанса 400
Консултация по документи 35
Консултация за изследване и лечение 25
Издаване на епикриза 20
Издаване на епикриза на английски език 50
Медицинска експертиза на работоспособността от ЛКК 20
Заключение по E-mail 20
Гинекологични прегледи Цени, лв.
Първичен гинекологичен преглед 40
Първичен гинекологичен преглед и УЗИ 65
Вторичен гинекологичен преглед 30
Вторичен гинекологичен преглед и УЗИ 40
Ехография (вагинална и абдоминална) 50
Ехография (вагинална и абдоминална) - при многоплодна бременност 60
Доплер сонография 55
Доплер сонография при многоплодна бременност 65
Фетална морфология 100
Фетална морфология при многоплодна бременност 140
Цитонамазка 26
Скрининг за прееклампсия при едноплодна бременност 70
Скрининг за прееклампсия при многоплодна бременност 90
Пакет: фетална морфолофия + скрининг за прееклампсия при едноплодна бременност 150
Пакет: фетална морфолофия + скрининг за прееклампсия при многоплодна бременност 180

Гинекологични манипулации Цени, лв.
Хидротубация 90
Хистеросалпингосонография 185
Трансвагинална аспирация на яйчникова киста 400
Диагностична хистероскопия 550
Оперативна хистероскопия 890
Оперативна хистерорезекция 1120
Серклаж 485
Полипектомия 235
Поставяне на спирала 55
Сваляне на спирала 40
Колпоскопия 30
Диатермокоагулация 55
Биопсия 65
Хистология 50
Пункция при хиперстимулация - І 240
Пункция при хиперстимулация - ІІ, ІІІ и т.н. 140
Сепарирано пробно абразио 290
Абразио резидорум 250
Неинвазивен пренатален тест - NIFTY Pro 1350
Апликация Зарзио 200
Цитомегаловирус 65
Ебщайн-Бар вирус 65
Ебщайн-Бар вирус и цитомегаловирус 110
Херпес симплекс вирус тип 1 46
Херпес симплекс вирус тип 2 46
Херпес симплекс вирус тип 1 и 2 55
Хепатит B вирус 83
Хепатит C вирус 159
Токсоплазмоза - пренатален ДНК анализ 98
Течно базирана цитология 51
Течно базирана цитология + COBAS HPV test - 14 hr HPV типа 131
Течно базирана цитология + 14 hr HPV високорискови типове скрининг 106
CINtec PLUS P16/Ki67 цитология 159
CINtec P16 хистология 159
Хромозоми 9, 13, 14 15, 16, 18, 21, 22 и полови хромозоми X, Y 415
FMR1 109
Sinaptonamal Complex Protein 3 169

Инсеминации Цени, лв.
Автоинсеминация 485
Повтаряне на следващия ден 185
Хетероинсеминация 755
Повтаряне на следващия ден 255
Тубо-перитонеална инсеминация 55

Женска консултация Цени, лв.
Женска консултация при едноплодна бременност 45
Женска консултация при многоплодна бременност 60
Запис на сърдечни тонове при едноплодна бременност 35
Запис на сърдечни тонове при многоплодна бременност 55
Цервикс скор 25

Женска консултация - пакет Цени, лв.
Пакет „ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ” включва: 595
1. Антропометрия, артериално налягане при всяко посещение;
2. Ултразвукова диагностика – при всяко посещение
3. Доплер - ултразвуково изследване – минимум веднъж
4. Запис на сърдечни тонове на бебето - три пъти
5. Лабораторни изследвания: серологични – 2 пъти, пълна кръвна картина и глюкоза, обикновена урина – 4 пъти
6. Микробиологично изследване на влагалищен секрет – три пъти

Лабораторни изследвания

Хуморален имунитет Цени, лв.
IgG 18
IgA 18
IgM 18
В пакет (IgG, IgA, IgM) 50
IgE 40
C3-комплемент 16
C4-комплемент 16
C-реактивен протеин (CRP) 18
Автоантитела Цени, лв.
Антинуклеарни антитела 38
Антидвойноверижна ДНК 16
Криоглобулини 8
Анти-Sm антитела 16
SS–A (RO) 28
SS–B (LA) 28
Ревматоиден фактор (RF) 16
Jo 1 16
Scl 70 16
PR3 (cANKA) 28
MPO (pANKA) 28
Анти - ССР 16
Блот Панел ANA профил 3+ DFS70 80
Антитъканна трансглутаминаза IgG 28
Антитъканна трансглутаминаза IgА 28
Антиглиадин IgA 28

Aнтифосфолипидни антитела Цени, лв.
Антикардиолипин IgG (aCl-IgG) 28
Антикардиолипин IgM (aCl-IgM) 28
Aнти-b2GPI-IgG 28
Анти -b2GPI-IgM 28
Антифосфатидил серин IgG 28
Антифосфатидил серин IgМ 28
Антифосфатидил инозитол IgG 28
Антифосфатидил инозитол IgM 28
Антифосфолипиден Screen IgG 38
Антифосфолипиден Screen IgМ 38
Антианексин IgG 28
Антианексин IgM 28

Антитела срещу гамети Цени, лв.
Антиовариални антитела 38
Антизона пелуцида антитела 38
Антитромбоцитни антитела 40
Антиспермални антитела (серум) 38

Имунофенотипизиране Цени, лв.
Репродуктивен имунофенотип 100
NK клетки 65
NK клетъчна активност 105
NK клетъчна активност + NK клетки 135
Тромбоцитно-левкоцитни агрегати (PLA) 40
Имунофенотипизиране с абсолютен брой клетки 135
NK клетки с абсолютен брой на лимфоцитите 75

Клинична лаборатория

Хематология Цени, лв.
ПКК 9
СУЕ 5
Магнезий 7
Коагулация Цени, лв.
Протромбиново време (РТ) 11
Активирано парциално тромбопластиново време (аPTT) 11
Fibrinogen 11
PTT LA 19
Време на кървене + време на съсирване 12
D-dimer 20
Биохимия Цени, лв.
Общ белтък 5
Време на съсирване 6
Време на кървене 6
Албумин 5
Глюкоза 5
Билирубин - общ 5
Билирубин - директен 5
Холестерол - общ 7
HDL - холестерол 9
LDL - холестерол 9
Триглицериди 5
Урея 5
Креатинин 5
ASAT 7
ALAT 7
GGT 5
Алкална фосфатаза 5
Креатинкиназа (СК) 5
СК-МВ 5
HbA1c 23
Амилаза 5
Липаза 5
Ca 5
Fe 5
ЖСК 5
Фосфор (Р) 5
Пикочна киселина (UA) 7
Биохимия – IVF (ASAT, ALAT, Ur, Creat, Общ белтък, Alb) 6 ПОК. 40
Биохимия – IVF/ER (ASAT, ALAT, Ur, Creat, Общ белтък, Alb, Билирубин – общ, Билирубин - директен) 8 ПОК. 45
Орален глюкозо толерантен тест (ОГТТ) 16
Електролити
Na 7
K 7
Cl 7
Изследване на урина-микроалбуминурия 9
sFlt-1 Разтворима fms-подобна тирозин киназа 75
PlGF (Placental growth factor)-Плацентарен растежен фактор 75
SHBG 20
17 –OH Progesterone 27
Androstenedione 27
Пакет „Мъжко здраве – полови хормони” Включва: /FSH, LH, Testosterone, Albumin, SHBG/ 65
Пакет „Мъжко здраве - разширен пакет хормони” Включва: /FSH, LH, Testosterone, Albumin, Prolactin, TSH и SHBG/ 100
Пакет „Мъжко здраве – Testosterone” Включва: /SHBG, Testosterone, Albumin/ 35

Хормони

Тиреоидни хормони и антитела Цени, лв.
FT3 20
FT4 20
Тиреотропен хормон (TSH) 19
Антитиреоглобулин(ТАТ) 19
Анти-ТРО (МАТ) 19
TRACK 47
Полови хормони Цени, лв.
Inhibin B 45
FSH 19
LH 19
Estradiol (E2) 19
Testosterone 19
Progesterone 19
Prolactin 19
DHA–S 19
AMH 45

Метаболити Цени, лв.
25 - hidroxyvitamin D (Витамин D) 38
Витамин В12 19
Тест за инсулинова резистентност 50
Инсулин 16
Тест за оценка на инсулиновата резистентност - HOMA - INDEX 23

Урина Цени, лв.
Урина 5

Кръвни групи Цени, лв.
Изследване на кръвна група 12

Туморни маркери Цени, лв.
CEA 19
AFP 19
CА-15-3 19
CА-19-9 19
CА-125 19
PCA 19
βhCG 19

Инфекциозни причинители Цени, лв.
Cytomegalovirus IgM 21
Cytomegalovirus IgG 21
Chlamydia trachomatis IgG 19
Chlamydia trachomatis IgA 19
Chlamydia trachomatis IgM 19
Toxoplasma gondii IgG 19
Toxoplasma gondii IgM 19
Rubella IgG 19
Rubella IgM 19
Туберкулозен тест QantiFERON – TB Gold 145
HTLV вирус 43
HBV 95
HPV - течно баз., цитология + скрининг 115
Anti-Borrelia IgM 20
Anti-Borrelia IgG 20

Генетични изследвания Цени, лв.
Хромозомен анализ (жена) 165
Хромозомен анализ (партньор) 165
Микроделеция Y хромозома + медико-генетична консултация 255

ДНК анализ Цени, лв.
Панел Вродени тромбофилии – осем фактора: 260
Фактор V Leiden G1961A
Фактор V Cambridge A1090/G1091
Фактор V Hong Kong 1090G/G1091
Фактор V Liverpool T1250C
Протромбин G20210A
MTHFR C677T
MTHFR A1298C
PAI – 1 (4G/5G)
Тест TAFI (+505A>G) 75
Фактор V Leiden (R506Q) 50
Фактор V R2 (4070A>G) 50
Протромбин (20210G>A) 50
Фактор ХIII (Val34Leu) 50
MTHFR (677C>T) 50
MTHFR (1298A>C) 50
MTRR (66A>G) 50
VEGFA (936 C/T) 50
VEGFA (-1154G>A) 80
TAFI (+505A>G) 80
ANXA5 (M1/M2 хаплотип) 80
Основен панел - Фактор V Leiden (R506Q), Протромбин (20210G>A), PAI (4G/5G), MTHFR (677C>T) 170
Разширен Панел 1 - Основен + ACE (I/D) и Фактор XIII (Val34Leu) 260
Разширен Панел 2 - Основен + MTHFR (1298A/C)+MTRR (66A>G) 260
Пълен пакет - Основен + ACE (I/D) и Фактор XIII (Val34Leu) + MTHFR(1298A/C) + MTRR (66A>G) 340
Препоръчителен Панел - VEGFA (936C>T), VEGFA (-1154G>A), TAFI (+505A>G) и ANXA5 (M1/M2 хаплотип) 270

Дородова диагностика

Ранен биохимичен скрининг Цени, лв.
Ранен биохимичен скрининг (едноплодна бременност)
УЗИ, акушер гинеколог 70
Ранен биохимичен скрининг (многоплодна бременност) 90
Късен биохимичен скрининг Цени, лв.
Късен биохимичен скрининг (едноплодна бременност )
УЗИ, акушер гинеколог 70
Ранен биохимичен скрининг (многоплодна бременност ) 90

Вирусологични и микробиологични изследвания

Вирусологични изследвания Цени, лв.
Вирусологични изследвания – пакет 88
Anti-HIV-1,2 22
HBV 22
Anti-HBsAg 22
HBsAg 22
HBV - Геника 95
HIV 22
Anti-HBc IgM 22
HCV 22
Anti-HCV-Ab 22
Сифилис (TPHA) 18
HBcABIgM 22
Anti-EBV(VCA) IgG 21
Anti-EBV(VCA) IgM 21
Анти-EBV(EBNA) IgG 21
Бърз тест за доказване на IgG и IgM антитела срещу SARS-CoV-2 (COVID-19) 25
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgG 25
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgM 25
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgA 25
Elecsys Anti - SARS - Cov - 2 - Screen 36
Elecsys Anti - SARS - Cov - 2 - Screen Забележка: За пациенти в IVF процедура 25
Anti-Parvovirus B19 ELISA (IgM) 21
Anti-Parvovirus B19 ELISA (IgG) 21
ELISA Anti-SARS-CoV-2 Neutralization Assay 30
Специфичен клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2 (IGRA) 90
ECLIA Anty-SARS-CoV-2 S-RBD 25
Микробиологични изследвания Цени, лв.
Микробиологично изследване на стерилна урина 18
Микробиологично изследване на гърлен секрет 18
Изследване на носен секрет 18
Микробиологично изследване на носен секрет 18
Микробиологично изследване на очен секрет 18
Микробиологично изследване на ушен секрет 18
Микробиологично изследване на ранев секрет 18
Микробиологично изследване на храчка 18
Микробиологично изследване на влагалищен секрет 27
Микробиологично изследване на еякулат 27
Микробиологично изследване на друг секретен материал 18
Микробиологично изследване на уреаплазма и микоплазма в материали от генитална система или урина 31
Вземане на биологичен материал 4
Бърз тест доказване на ротавирусен антиген във фецес 16
Бърз тест за доказване на аденовирусен антиген във фецес 16
Бърз тест за доказване на Helicobacter pylori антиген във фецес 18
Бърз тест за доказване на група А стрептококи антиген в гърлен секрет 18

ДНК диагностика на инфекциозни заболявания Цени, лв.
HPV 6/11 60
HPV 16/18 60
HPV HRC genotype 125
C. trachomatis 55
Ureaplasma spp. + M. hominis + M. genitalium 95
Ureaplasma spp. 55
M. hominis 55
M. genitalium 55
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия 230
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората в цервикален секрет 120
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората в влагалищен секрет 120
Femoflor 16 пълен пакет за цялостна оценка на микрофлората в три анатомични области - влагалище, цервикален канал и ендометриум 410
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия и влагалищен секрет 260
Контрола на Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия 200
Androflor Screen за оценка на микрофлората в еякулат и уретрален секрет 125
Herpes simplex 1- Herpes simplex 2- Cytomegalovirus - Epstein Barr virus 105
Herpes simplex 1- Herpes simplex 2- Cytomegalovirus 65
Epstein Barr virus 55

Изследване на урогенитални микоплазми чрез PCR в биологични проби от три различни анатомични области Цени, лв.
Първоначално изследване:
Изследване на една проба 95
Изследване на две проби 140
Изследване на три проби 185
Контролно изследване след проведено лечение:
Изследване на една проба 55
Изследване на две проби 80
Изследване на три проби 95

Изследване на стерилитет при мъжа Цени, лв.
Спермограма без морфология 50
Спермограма с морфология по Kruger 90
SDI тест 160
SDI тест на обработена проба по метода директен swim up 200
NAG 40
Fructose test 60
Микробиология 27
Уреаплазма, микоплазма в еякулат 31
SpermMar тест за наличие на ASA 80
Замразяване на сперматозоиди 190
Замразяване олигозооспермия 220
HBA test (Hyaluronan Binding Assay) 130
HBA + SDI тест 220
Тест за биологична преживяемост на сперматозоидите 85
Тест за виталност (Vitality test) 50
Оценка на морфологията по критериите на Kruger 50
Определяне на количеството на левкоцити в еякулат 30
Отстраняване на ДНК фрагментирани сперматозоиди MACs 610
Изследване за ретроградна еякулация 90
Първична андрологична консултация 40
Първична андрологична консултация с ехография 55
Вторична андрологична консултация 30
УЗИ на тестиси 30
Микроделеции на Y-хромозомата 172
Sinaptonamal Complex Protein 3 172
Ubiquitin-Specific Protease 9, Y Chromosome 172
Androgen Receptor - CAG repeats, exon 1 172
Cystic Fibrosis Trans - membrane Regulator 432
SPATA 16 - 1 патологична мутация 112

Атопия Цени, лв.
Atopy screen 54 Ag + CCD 80

Толеранс Цени, лв.
Тестове за хранителна непоносимост / EUROLINE FOOD PROFILE 108 антигена 310
Histamine ELISA 35
Диаминооксидаза (DAO) 76

Първичен панел неизяснен стерилитет Цени, лв.
Спермограма с морфология по Kruger
PCR - Уреаплазма/ Микоплазма
Микробиологично изследване на еякулат
Спермограма с морфология по Kruger
Chlamydia trachomatis IgG
Спермограма с морфология по Kruger
ОБЩО: 240

Хирургическа екстракция на сперматозоиди Цени, лв.
TESE екстракция на сперматозоиди от тестиса 970
PESA подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидимa 970
Биопсия на тестиси 160
Пробно замразяване на сперматозоиди 190

Инвитро процедури и манипулации Цени, лв.
Фоликулна пункция под ехографско наблюдение 620
IVF оплождане 1360
Ембриотрансфер 430
Микрофлуидна селекция на сперматозоиди:
Fertile Plus Chip 850 µL 410
Fertile Ultimate Chip 3 ml 530
Fertile MSSC ICSI 2 µL 670
ICSI оплождане 1650
Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI 750
Замразяване на яйцеклетки до 3 бр. 350
Замразяване на яйцеклетки над 3 бр. 550
Замразяване на ембриони до 3 бр. 350
Замразяване на ембриони над 3 бр. 550
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 1 месец 45
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 6 месеца 270
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 1 година 520
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 2 година 980
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 3 година 1460
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 4 година 1920
Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони до 5 години 1920
Съхраняване на сперматозоиди за 1 месец от 1 до 3 криовиалки 45
Съхраняване на сперматозоиди за 1 месец от 4 до 6 криовиалки 80
Съхраняване на сперматозоиди за 1 месец над 6 криовиалки 120
Замразяване на малък брoй сперматозоиди 220
Размразяване на сперматозоиди 140
Размразяване на яйцеклетки (култивиране и селекция) 280
Размразяване на ембриони (култивиране и селекция) 280
Обработка на документация при транспортиране на материал (сперма, ембриони или яйцеклетки) 150
Подбор, подготовка и синхронизация на цикъл в донорска програма 950
Пробен ембриотрансфер 150
Обработка на документи на английски език, цена на 1 бр./стр. 20

Програма за донорство на овоцити, Oвобaнк, Марбея, Испания Цени, лв.
Бадж с 3-4 яйцеклетки 7430
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Такса донорска програма Овобанк
Бадж с 6-7 яйцеклетки 10430
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Такса донорска програма Овобанк
Бадж с 8-9 яйцеклетки 12030
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Такса донорска програма Овобанк
Партида сперматозоиди 1340
Такса донорска програма - Овобанк 950

Третиране на ендометриума с автоложна обогатена с тромбоцити плазма (плазмотерапия) Цени, лв.
Първа апликация 185
Втора апликация 185
Трета апликация 185

Манипулации Цени, лв.
Вливане на интравенозни гамаглобулини 120
Вливане Intralipid/Lipovenoes 75
Вливане на интравенозни гамаглобулини + Вливане Intralipid/Lipovenoes 130
Проба за чувствителност към антибиотик (еднократно) 20
Венозно вливане на антибиотик 30
Обща анестезия 110
ЕКГ 23
Поставяне на венозна инжекция 12
Поставяне на мускулна инжекция 7
Поставяне на постоянен венозен път (абокат) 12
Венозна манипулация с включен консуматив 4
Такса за експресна услуга до 3 показателя 5
Такса за експресна услуга над 3 показателя 6
Потребителска такса 2.9
Потребителска такса пенсионер 1
Сваляне на конци и превръзка на оперативна рана 30
Превръзка на оперативна рана 20