Д-р Сава Петров, д.м., специалист по ендокринология и болести на обмяната в МЦ „КИРМ – Пловдив“:

Обобщени резултати от кампанията за комплексно изследване на щитовидната жлеза

По време на три-месечната кампания, проведена в МЦ „КИРМ – Пловдив“, 59 пациента (57 жени и 2 мъже, средна възраст 43 год.) проведоха пълни хормонални и имунологични изследвания, възползвайки се от възможността за безплатен преглед и ехографска диагностика при лекар – специалист по ендокринология. От всички пациенти, посетили МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив по повод кампанията за безплатни прегледи, 47.5% (n=28) за първи път проведоха изследвания, касаещи щитовидната жлеза, а 52.5% (n=31) бяха с установено в миналото заболяване на жлезата.

От първично профилактираните пациенти, 7 жени бяха с ТСХ над оптималните стойности за постигане и задържане на нормална бременност (2.5 uU/ml), като при 4 от тях се диагностицира първичен хипотиреоидизъм с ТСХ над 6 uU/ml и най-висока стойност, достигаща до 45.29 uU/ml. От пацинетите с установено до момента тиреоидно заболяване, 15 се оказаха с незадоволителен контрол и ТСХ над 2.5 uU/ml, като при 4 от тях се регистрира ТСХ над 4 uU/ml. Най-високата установена стойност на ТСХ в цитираната група беше 15.29 uU/ml. При всички пациенти с незадоволителен контрол, както и при тези, при които се установи за първи път понижена функция на щитовидната жлеза, се започна заместително лечение и те ще подлежат на бъдещ контрол.

От проведената ехографска диагностика на щитовидната жлеза се установи, че при 59.32% (n=35) от всички пациенти, са налице ехографски данни за автоимунен тиреодит на Хашимото, като при 8 от пациентите имаше съчетание с възлеста трансформация на щитовидната жлеза. Положителни антитиреоидни антитела се установиха при 70% от изследваните лица. При 7 лица от групата на първично профилактираните (n=28), се установиха ехографски данни за автоимунно ангажиране на щитовидната жлеза, като при 3 от тях позитивираха и антитиреоидни антитела. Пациентите, при които се установиха възлести промени в тъканта на щитовидната жлеза, подлежат на бъдещ ехографски контрол на описаните формации. Двама от пациентите, при които възлестите формации са със съмнителна за злокачественост ехографска картина, бяха насочени за провеждане на тънкоиглена аспирационна биопсия с цел точна оценка на възлите.

Функцията на щитовидната жлеза е пряко свързана с цялата ендокринна система, оказвайки основно влияние върху репродуктивните функции и метаболизма. Резултатите от проведената кампания в МЦ „КИРМ – Пловдив“ за хормонална и ехографска оценка на щитовидната жлеза, установиха понижена функция, която налага започване на заместително лечение при 14.3% от първично профилактираните пациенти. Почти половината (48.4%) от пациентите, с установено тиреоидно заболяване бяха с незадоволителен контрол на функцията и е необходимо започване или корекция на терапията. Проведената ехографска диагностика установи при 7 от общо 28 пациента, на които за първи път бе проведено такъв тип изследване, данни за автоимунен тиреоидит на Хашимото, като при 3 от тях се установиха и високи нива на антитиреоидни антитела.

Получените от нас резултати потвърждават, че първичната оценка на щитовидната жлеза следва да бъде комплексна и да се провежда едновременно в три направления: 1/ функционална оценка – изследване нивата на щитовидните хормони; 2/ имунологична оценка – изследване на антитиреодни автоантитела; 3/ ехографска оценка. Пълният обем диагностика осигурява точна оценка на статуса на щитовидната жлеза, чиято нормална функция и при необходимост – адекватна терапия, гарантират балансиран функционален статус от страна на ендокринната система и метаболизма, необходими и за постигането на нормални репродуктивни функции.

Отчитайки резултатите – при новооткрити и при пациенти с установено тиреоидно заболяване, МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив ще продължи кампаниите за комплексна оценка на щитовидната жлеза при пациенти от Пловдив и региона. Следващата кампания е планирана за първото тримесечие на 2018 год. Вярваме, че по този начин допринасяме за здравето, самочувствието и доброто качество на живот на нашите пациенти.