logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790

Донорска програма на яйцеклетки на МЦ КИРМ Плевен

Даряването на яйцеклетки в МЦ КИРМ Плевен е регламентирано с Програма за донорство на яйцеклетки, утвърдена от Управителя на центъра и съобразно Наредба 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция на Министерство на здравеопазването.То може да бъде от анонимни или родствени дарители.

Кои жени се нуждаят от донорски яйцеклетки:

 • жени, които са родени с яйчникови малформации и не могат да продуцират яйцеклетки.
 • раково болни жени, при които са премахнати яйчниците или те не могат да произвеждат качествени яйцеклетки в резултат на проведена химио- или лъчетерапия.
 • жени, които преждевременно навлизат в менопауза.
 • жени с наследствени заболявания, които биха могли да се предадат на техните деца.
 •  жени с лош отговор на хормонална стимулация, които продуцират малко на брой яйцеклетки.
 • жени в напреднала възраст.

Горна възрастова граница за провеждане на ин витро процедура с донорски яйцеклетки, съгласно измененията на Наредба 28, обнародвани в Държавен вестник, бр. 58, от 29 юли 2011 г. – 51 години.

Подбор на донорите на яйцеклетки:

Донорите на яйцеклетки се подбират от лекарите в МЦ КИРМ Плевен изключително внимателно по критерии, заложени в Наредба 28 и направените в нея изменения (ДВ, бр. 58, 29.07. 2011 г.) и под контрола на Изпълнителната агенция по трансплантация.


Донорката трябва да отговаря на следните изисквания:

 •  Да е на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години при родствено даряване и не е поставен под запрещение;
 • Да е информиран за рисковете, които поема;
 • Да е дал писмено съгласие, заверено от нотариус;
 • Да е физически и психически здрав;
 • Да има поне едно живородено дете;

Не е разрешено комерсиализирането на донорството на яйцеклетки. Разрешава се единствено на донорката на яйцеклетки да се възстановяват направени разходи – за ползване на транспорт, причиняване на временна неработоспособност, болка или дискомфорт, за специфични пропуснати ползи – загуба на време, на дневни приходи и др., в разумни размери, свързани с акта на даряване.

В МЦ КИРМ Плевен възстановяването на направените разходи от донора, може да достигне до 2000 лв.

Всеки потенциален донор подробно е информиран от специалист от МЦ КИРМ Плевен за процедурата по даряване.

При кандидатстване за донорство на яйцеклетки, се извършва пълен набор от гинекологични, хормонални, серологични и генетични изследвания на жената, кандидат за донор, съгласно Програмата на МЦ КИРМ Плевен.

Забранено е разкриването на самоличността на анонимните донори на яйцеклетки или разгласяването на информация, която би могла да доведе до идентифицирането им от реципиентите или трети лица.