Общо 54 заявления е одобрила от началото на 2021 година Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Плевен, информират от местния парламент. Заявленията са разгледани в рамките на проведените до момента 7 заседания на Комисията, показва справка с протоколите – през месец януари има 7 одобрени заявления, месец февруари – 10, месец март – 12, месец април – 13, месец май – 5, месец юни – 4, месец юли – 3.

Всички постъпили заявления се разглеждат от Комисията, утвърдена с решение на Общинския съвет в Плевен. За настоящия мандат нейният състав включва 7 общински съветници – членове на ПК по „Здравеопазване и социална политика“ (доц. д-р Евгения Бързашка, д-р Йордан Георгиев, Венцислав Крамолински, Димитър Карамфилов, Васил Петков, Георги Славов и Юлиян Йовков), трима представители на общинската администрация (д-р Елза Пачева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Евгени Генов – директор дирекция „ФСД“, Драгомир Стойчев – юрист) и акушер-гинеколог. Председател на комисията е доц. д-р Евгения Бързашка.

Средствата за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми в общината се планират ежегодно с общинския бюджет. Подпомагането е по правила, приети отново от Общинския съвет, като средствата за календарната 2021 г. са в размер до 500 лв на заявител и се предоставят за извършване на необходимите изследвания, предшестващи инвитро процедурите.

Кой може да се възползва от тази еднократна помощ:

Семейни двойки, живеещи на семейни начала, самотни жени – български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен за период не по-малко от една година преди датата на кандидатстване, при които няма родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия, не са поставени под запрещение и са с доказан репродуктивен проблем.

Какви документи са необходими:

  • Декларация за липса на родствена връзка до четвърта степен по съребрена линия (по образец).
  • Медицинско становище (удостоверение, етапна епикриза) за наличие на репродуктивен проблем (Издава се от лечебното заведение, в което ще бъдат извършени необходимите изследвания и/или манипулации.)

Заявителите подават съответните документи в Центъра за административно обслужване на граждани в Плевен (площад „Възраждане“ 4). Въз основа на последващо решение от Комисията, кметът на Община Плевен издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя – в 7-дневен срок от получаването на протокола от заседанието. Подпомаганият от своя срана представя издаденото удостоверение в посоченото лечебно заведение.

Правото на финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечния срок от издаване на удостоверението то не е потърсено. Заявителят може да кандидатства отново за финансиране по реда на приетите правила.

Справка за одобрени заявления по години:

2017 г. – 49 одобрени заявления;

2018 г. – 61 одобрени заявления;

2019 г. – 61 одобрени заявления;

2020 г. – 72 одобрени заявления

2020 е първата година от настоящия мандат на Общинския съвет. Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми започна прием на заявления в края на месец март 2020 г. – веднага след определяне на състава й с решение на Общинския съвет.