І. ЦЕЛ

Чл. 1. Основната цел на програмата е да бъдат създадени по-благоприятни финансови условия за пациенти, които въпреки възможността да бъдат финансирани от НЗОК, желаят да извършат платена процедура по асистирана репродукция (ICSI) в МЦ КИРМ ООД – гр. Плевен.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Чл. 2. Пациенти, които имат издадена заповед от Ц ФАР за извършване на дейности по асистирана репродукция, в която, като изпълнител е посочен МЦ КИРМ ООД – гр. Плевен.

Чл. 3. Пациенти, които са подали документи за кандидатстване към Ц ФАР чрез МЦ КИРМ ООД – гр. Плевен и очакват да им бъде издадена заповед.

III. ПРЕФЕРЕНЦИИ

Чл. 4. Oбявената в Ценоразписа на лечебното заведение цена на процедура по асистирана репродукция (ICSI) e 2 900 (две хиляди и деветстотин) лв. Преференциалната сума, която участниците в програмата следва да заплатят, след направената отстъпка, е 2 480 (две хиляди четиристотин и осемдесет) лв.

Чл. 5. Процедурата по асистирана репродукция (ICSI) включва:

– всички ултразвукови прегледи и консултации с акушер-гинеколог, по време на контролираната овариална хиперстимулация (КОХС);

– извършените хормонални изследвания (Е2, LH) по време на КОХС;

– фоликулна пункция;

– анестезия;

– ICSI оплождане;

– ембриотрансфер (ЕТ);

– кръвен тест за бременност (bHCG).

Чл. 6. Участниците в програмата, при желание могат да ползват преференцията за разсрочено плащане, като заплащат сумата от 2 480 (две хиляди четиристотин и осемдесет) лв. на 3 вноски, както следва:

– първа вноска, при извършване на първото хормонално изследване, след започване на процедурата, в размер на 300 (триста) лв.

– втора вноска, при извършване на фоликулна пункция, в размер на 1600 (хиляда и шестстотин) лв.

– трета вноска, при извършване на тест за бременност, в размер на 580 (петстотин и осемдесет) лв.

Чл. 7. При прекратяване на процедурата по медицински или други причини, вместо обявената преференциална цена от 2 480 (две хиляди четиристотин и осемдесет) лв., се заплащат всички проведени до момента медицински услуги, съгласно актуалния ценоразпис на лечебното заведение, като в тези случаи пациентите ползват 15% търговска отстъпка от изчислената сума.

ДРУГИ

1. Преди започване на процедурите, пациентите, които желаят да ползват преференцията за разсрочено плащане сключват договор с лечебното заведение, в който са уточнени конкретните условия, в съотвествие с настоящата финансова програма.

2. Финансовата програма не включва стойността на лекарствените продукти, необходими за провеждане на стимулацията.

3. Финансовата програма влиза в сила от 01.03.2013 г.