Ралица Височкова, биолог в Мeдицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” Плевен, защити успешно дисертационен труд на тема „Концепция за задължително избираема подготовка по екологично образование” пред Специализирания научен съвет по теория и методология на преподаването и обучението по естествени науки и математика към Висшата атестационна комисия.

Темата е разработена в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, и засяга основни идеи, свързани както с екологичното, така и с биологичното образование в България. Един от проблемите, засегнати в дисертацията, е проблемът за екологията на човека, изключително важна и за неговото репродуктивно здраве. Ралица придобива образователна и научна степен доктор. От целия екип на МЦ „КИРМ”, Плевен – Честито!