29 Април, Четвъртък

16:00 – 20:00 Регистрация

20:00 Коктейл „Добре дошли” и Честване на Международния ден на имунологията 29.04.2010 г.


30 Април, Петък

08:00 – 09:00 Регистрация (продължава и през целия ден)

Пролетно училище по репродуктивна медицина
„Патогенеза, диагностика и терапия на репродуктивни неуспехи”

Модератори: И. Алтънкова, Е. Конова

09:00 – 09:45 Имунна система и имунни отговори
Искра Алтънкова

09:45 – 10:30 Репродуктивна имунология
Емилияна Конова

10:30 – 10:45 Кафе пауза

10:45 – 11:30 Хормонална регулация на женската фертилност
Катя Тодорова

11:30 – 12:15 Наследствена тромбофилия и бременност
Катя Ковачева

12:30 – 13:20 Обяд

Работна среща
„Репродуктивна медицина 2010 – противречия и консенсус”
Сесия І – Имунологични фактори, асоциирани със стерилитет и неуспешни АРТ
Модератори: Д. Димитрова, Р. Русев

Пленарни доклади:

13:20– 13:40 Имунологични фактори, асоциирани със стерилитет и неуспешни ин витро
фертилизации
Р. Русев

13:40 – 14:00 Пол и имунен отговор – когато хормоните говорят
В. Сарафян

14:00 – 14:20 ДНК анализ на сперматозоиди
Цв. Луканов, В. Рилчева, Е. Конова и съавтори

Научни съобщения:

14:20 – 14:30 Имунологично обусловено безплодие при човека и спермоантитела
Д. Димитрова

14:30 – 14:40 sHLA-G като допълнителен маркер за селекция на ембриони при ембриотрансфер
на IVF
Р. Русев

14:40 – 14:50 Предсказваща стойност на морфологията на сперматозоида и
тератозооспермалния индекс по Tygerberg’s strict criteria по отношение изхода на
ART процедурите
В. Рилчева, Н. Айвазова, М. Георгиева и съавтори

14:50 – 15:00 Имунни промени при пациентка след in vitro фертилизация и с фамилност за
ревматични заболявания
Ф. Мартинова, М. Панчовска-Мотева
Фирмени презентации
Модератор: Цв. Луканов

15:00 – 15:10 Аквахим АД – надежден партньор за успех в процеса на работа на центровете за
асистирана репродукция
Л. Праматаров

15:10 – 15:20 Високо технологично оборудване за IVF лаборатория. Автоматизиран анализ на
семенна течност
С. Видева

15:20 – 15:30 Представяне на апарата Alegria на Orgentec
П. Славов
15:30 – 15:40 Дородов скрининг за оценка на риска на раждане на дете със Синдром на Даун.
Маркери, критерии и основни аспекти.
В. Коева

Сесия ІI – Имунологични фактори, асоциирани със загуба на плода
Модератори: Е. Наумова, М. Балева

Пленарни доклади:

16:00– 16:20 Имуногенетика и репродукция
Е. Наумова

16:20 – 16:40 Диагностични параметри за оценка на антифосфолипидния синдром
М. Балева, Кр. Николов

Научни съобщения:

16:40 – 16:50 Приложение на Метформин при нормогликемични бременни жени с
хиперинсулинемия
К. Тодорова, Е Конова, А. Емин и съавтори

16:50 – 17:00 Активационни маркери и секреция на цитотоксични цитокини при пациентки с
нормален и увеличен брой NK клетки
E. Иванова-Тодорова, Д. Кюркчиев, И. Алтънкова

17:00 – 17:10 Изследване на тромбоцитно-левкоцитни агрегати като показател за успешна
антикоагулантна терапия
Г. Велева, Цв. Луканов, Е. Конова и съавтори

17:10 – 17:20 Антинуклеарни антитела – сравнително проучване върху различни методи за
определянето им
М. Мурджева, М. Драганов

17:20 – 17:30 Кафе пауза

Сесия ІІІ – Генетични фактори за репродуктивни неуспехи
Модератори: Ф. Мартинова, К. Ковачева

Пленарни доклади:

17:30 – 17:50 Генетични причини за инфертилитет
К. Ковачева

17:50 – 18:10 Имуногенетични аспекти на репродукцията
Ф. Мартинова

Научни съобщения

18:10 – 18:20 Вродените аномалии като причина за вътреутробна фетална смърт
К. Ковачева, М. Симеонова

18:20 – 18:30 Полиформизъм А1/А2 в гена на тромбоцитен гликопротеин ІІВ/ІІІІА: ново
приложение на антитромботичната терапия при повтарящи се спонтанни
аборти
П. Иванов, Р. Комса-Пенкова, Е. Конова.

18:30 – 18:40 Варианти на анексиновия ген при пациентки с проблемна бременност
Б. Черкелова, Ж. Карагьозова, А. Савов и съавтори

20:00 Тържествена вечеря

1 Май, Събота

Сесия ІV – Имунотерапия при репродуктивни неуспехи
Модератори: Р. Русев, Е. Конова

Пленарни доклади:

09:00 – 09:20 Имунотерапия при репродуктивни неуспехи
Р. Русев

Научни съобщения:

09:20 – 09:30 Серумни анти-еластинови антитела преди и след терапия с интравенозен гама-
глобулин при жени с повтарящи се спонтанни аборти
М. Атанасова, Е. Конова, К. Тодорова и съавтори

09:30 – 09:40 Клиничен случай: успешна бременност – диагностика и терапия след
инфертилитет при пациентка с вродена и придобита тромбофилия
Г. Корсачки, Е. Конова, К. Тодорова

09:40 – 09:50 Безопасност на Имуновенин-интакт 5% IgG
Ил. Бинева, Ю. Начева

09:50 – 10:00 Лечение на тромбофилия по време на бременност
К. Тодорова

Фирмена презентация
Модератор: Цв. Луканов

10:00 – 10:10 Kiovig – силата да бъда устойчив
Д. Панталеева-Кальонска

10:10 – 11:00 Кафе пауза

Сесия V – Новороденото дете
Модератори: Хр. Андреева, В. Атанасова

Пленарни доклади:

11:00 – 11:20 Ало-еритроцитни антитела при бременни. Произход, класификация, значение за
развитие на хемолитичната болест на плода и новороденото. Диагностични
възможности.
Хр. Андреева

11:20 – 11:40 Неонатологични проблеми на децата, родени след ин витро фертилизация
В. Атанасова

11:40 – 12:30 Кръгла маса и дискусия на докладите.

12:30 – 13:30 Обяд

13:30 Посещение на експозиция „Гена Димитрова”, Исторически музей, Плевен