Общо 61 заявления на кандидатстващи за финансовата помощ е одобрила за година Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Плевен. Заявленията са разгледани в шест заседания на комисията през 2018-та, като одобрените са с 12 повече в сравнение с тези през 2017-та, показва годишната справка.

Подпомагането на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми в община Плевен става по правила, приети от Общинския съвет през януари 2016 г., като средствата се гласуват всяка календарна година в бюджета на Общината. За финансовата 2019-та сумата, предвидени за тази дейност, е в размер общо на 35 000 лв., което е с 10 000 лв. повече в сравнение с предходната 2018-а. Всеки одобрен заявител се подпомага с 500 лв. за изследванията, предшестващи ин витро процедурата. Заявленията за финансово подпомагане са по образец и се подават в Центъра за административно обслужване на граждани на община Плевен /пл. „Възраждане“ 4/. Всички постъпили документи се разглеждат и одобряват от комисията, утвърдена с решение на Общинския съвет. В състава й влизат 11 души – 7 общински съветници, АГ специалист, директор дирекция „ФСД и УС” в община Плевен, началник – отдел „Здравеопазване и социални дейности” и юрисконсулт от Общината. Председател на Комисията е общинският съветник и председател на ПК по здравеопазване и социална политика към местния парламента проф. Начко Тоцев. В изпълнение на решението на комисията се издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя. Правото за финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостоверението, същото не е потърсено. Тогава кандидатът може да кандидатства отново за финансиране по реда на приетите правила.

Първото заседание на Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Плевен за 2019-та година ще се проведе в края февруари. До момента постъпилите заявления за разглеждане са общо 19.