И тази година Община Плевен е предвидила в бюджета си 25 000 лв. за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, като сумата за една двойка е в размер на 500 лв. Средствата могат да бъдат изразходвани за изследвания, диагностични процедури или терапия, свързани с репродуктивен проблем.

Заявленията за финансово подпомагане са по образец и се подават в Центъра за административно обслужване на граждани на община Плевен, пл. „Възраждане“ 4. Входираните заявления се разглеждат и одобряват от Комисия, утвърдена с решение на Общинския съвет. Комисията провежда заседания поне веднъж на два месеца. Състои се от 11 члена – 7 общински съветници, АГ специалист, директор дирекция „ФСД и УС” в община Плевен, началник – отдел „Здравеопазване и социални дейности” и юрисконсулт от Общината. След решение на комисията, в 7-дневен срок от заседанието се издава и удостоверение за финансово подпомагане на заявителя.

Кой може да се възползва от тази еднократна помощ?
1. Семейни двойки, живеещи на семейни начала, самотни жени с постоянен и
настоящ адрес на територията на община Плевен и за период не по-малко от една година преди датата на кандидатстване.
2. Когато липсва родствена връзка по права линия и до четвърта степен по
съребрена линия.
3. Лицата (лицето) не са/е поставени/о под запрещение.
4. Когато е налице репродуктивен проблем.

Какви документи са необходими?
1. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес на територията на община
Плевен.
1.1.При промяна на адреса за период по-малко от една година преди датата
на кандидатстване на двамата кандидати (семейни двойки, живеещи на семейни начала) или на самотни жени се прилага удостоверение за промяна на данните за постоянен и настоящ адрес.
2. Удостоверение за родствени връзки .
3.Удостоверение, че лицето не поставено под запрещение.

Забележка: Документите от т.1-3 се издават от отдел „ЕСГРАОН” на община Плевен. При двойки -и за двамата, при самотни жени –за жената
4. Декларация за липса на родствена връзка до четвърта степен по съребрена
линия- по образец.
5. Медицинско становище (удостоверение, етапна епикриза) за наличие на репродуктивен проблем. Издава се от лечебното заведение, в което ще бъдат извършени необходимите изследвания и/или манипулации.