На 10 юни 2021 г., в зала „Амброаз Паре” на Медицински Университет – Плевен, се проведе разширено заседание на Научното жури за провеждане на публична защита на дисертационния труд на Нина Айвазова, ембриолог в МЦ КИРМ – Плевен, за придобиване на образователна и научната степен „Доктор”, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Медицинска биология”.

Представеният от докторанта дисертационен труд е на тема: „Идентифициране на ММР-2, ММР-9 и техните инхибитори като биомаркери за качеството на яйцеклетките и предимплантационните ембриони“, с научен ръководител доц. Милена Атанасова, д.б., ръководител на сектор „Биология”, към катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология” МФ, МУ – Плевен.

Нина Айвазова е родена през 1980 г. в гр. Карлово. Завършва бакалавърска степен по Молекулярна биология и магистърска степен по Клинична химия и молекулярна диагностика в Софийски Университет „ Св. Климент Охридски” през периода 1999 – 2006 год. Защитава Дипломна работа на тема „Влияние на прогестeрон върху лимфоцитната активация“, с научен ръководител проф. д-р Доброслав Кюркчиев, д.м.н., в ИБИР,  БАН. През периода 2005 – 2006 год. работи в Департамента по молекулярна имунология в ИБИР, БАН, като биолог.

През 2006 год. провежда едномесечен курс „Основи на техниките по асистирана репродукция и имунологична диагностика в репродуктивната медицина“ под ръководството на проф. д-р Каролин Кулъм, д-р Джон Рейнхарт и д-р Румен Русев, в Rinehart Center for Reproductive Medicine, CARI Reproductive Institute, Millenova Immunology Laboratories, Chicago, IL, USA, а след това и в Университетски ин-витро център Варна – обучение в техниките на асистираната репродукция, под ръководството на д-р Кателия Александров. През 2007 г. Нина Айвазова постъпва на работа като ембриолог в МЦ КИРМ „Св. Елисавета”, гр. Плевен.

Зачислена е за разработване на дисертационен труд в докторска програма „Медицинска биология” през 2016 в сектор „Биология” към катедрата „Анатомия, хистология, цитология и биология”, МФ, МУ – Плевен. През 2018 год. печели Първа награда за постерна презентация от „5-ти Национален конгерс по имунология“;  22-28 Октомври, Пловдив, България.

Председател на Научното жури беше доц. д-р Емилияна Конова, д.м.; членове: проф. д-р Доброслав Кюркчиев, д.м.н.;  доц. Милена Мурджева, д.б.; доц. Павел Рашев, д.б. и доц. Милена Атанасова, д.б.

След представянето на дисертационния труд от докторанта и отговорите на зададените от рецензентите въпроси, научното жури гласува единодушно с положителни оценки, дисертационният труд на Нина Айвазова да бъде приет като успешно защитен.

Научното жури взе решение да присъди образователната и научна степен „Доктор”, професионално направление 4.3. „Биологически науки”, по докторска програма „Медицинска биология” на Нина Пекова Айвазова, считано от 10.06.2021 год.

smart

smart

Честито на нашия ембриолог Нина Айвазова и бъдещи успехи в областта на ембриологията и техниките за асистирана репродукция!