В МЦ „КИРМ” Плевен стартира от 1 април 2009 г. оформянето на документи на двойки с репродуктивни проблеми за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция” към Министерство на здравеопазването.
За улеснение на нашите пациенти, в МЦ „КИРМ” Плевен им се предоставят всички формуляри, които трябва да бъдат подадени по опис до директора на фонда, ако са налице

СЛЕДНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

При жената:

Хормони – ФСХ

При мъжа:
Спермограма (когато двойката кандидатсва по индикация-мъжки фактор, се прилага и втора спермограма от друг ин витро център).
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ
Включва съгласно чл. 31. от Правилника за организацията и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция”:

1. Заявление по образец съгласно приложение № 2,

2. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26 от Правилника:
а) документи за: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод;
или
в) документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
или
г) данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);

3. Етапна епикриза, в която задължително е отбелязана и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция. Тя се издава от лечебното заведение, в което ще се прави ин витро процедурата – т.е. , ако сте избрали нас – в МЦ „КИРМ” Плевен.
4. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала“;

5. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно приложение № 3;

6. Информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4;

7. Декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5;

8. Декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6;
Готовия набор от документи може да занесете на следния адрес:
София, бул.”Ак. Иван Гешов” 15 – Център по хигиена, ет. 11, ст. 31