Нa 18 май 2017 г. чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н., ректор на Медицински университет – Пловдив, връчи на д-р Сава Петров, д.м. специалист по ендокринология и болести на обмяната в МЦ „КИРМ – Пловдив“, Диплома за присъдена образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност „Ендокринология“ на тържествен Академичен съвет на Медицински университет – Пловдив. Темата на дисертационния труд е: “Ендокринни нарушения при хронично лечение с опиеви агонисти“.

Д-р Сава Петров завършва медицина с отличен успех в Медицински университет – Пловдив през 2011 год. От 2011 г. до 2012 г. е лекар-ординатор към СПВО на МБАЛ „Пловдив”. От 2012 г. до момента е лекар-ординатор към Клиника по Ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Свети Георги”, придобита специалност по „Ендокринология и болести на обмяната”. От 2013 г. до 2015 г. работи и в отделение по Вътрешни болести.

Участията на д-р Сава Петров с доклади и постери в национални и международни конгреси са свързани с научните му интереси в областта на ендокринологията, репродуктивната медицина, невроендокринологията и сексуалната медицина.

Участия в конгреси: 16-ти Конгрес ENEA (European Neuroendocrine Association), 2014 год.; 16-ти Национален конгрес на БАСРЗ (Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве), 2015 год.; 3rd EASD Postgraduate Course, 2015 год.; Конгрес Neurodiab (Синая, Румъния), 2015 год., Европейски конгрес по Ендокринология с активно участие и изнасяне на постер през месец май 2016 г. в Мюнхен/. Европейски конгрес по Андрология с активно участие и изнасяне на постер през месец септември 2016 г. в Ротердам.

Курсове и проекти: 2013 г. – 2014 г. – проект ДОКТОРАНТ към МУ – Пловдив; 2014 г. – 2015 г. – главен изследовател на вътреуниверситетски проект на тема „Метаболитен синдром и тиреоидна дисфункция при пациенти, подложени на хронично лечение с метадон“; 2015 г. – курс по „Ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза”, Катедра по Образна Диагностика, МУ – Пловдив.

Членство в научни дружества: Българско дружество по Ендокринология, Европейско дружество по Ендокринология, Съюз на учените в България.

Екипът на МЦ КИРМ поздравява своя колега с придобиването на научна степен и специалност по Ендокринология и болести на обмяната и му пожелава много успехи и удовлетворение в клиничната и научна дейност, като част от голямото семейство на центъра.