Д-р Диана Моландър от екипа на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив, ще изнесе пленарен доклад в рамките на 13-та Югоизточноевропейска конференция по химиотeрaпия и инфекции (SEEC), която ще се състои в периода 12-15 октомври 2023 г. в Белград, Сърбия.

Д-р Моландър има богата професионална биография. Тя е лекар с голям практически опит в здравословното хранене, придобит в по-голямата си част в САЩ, специалист по диететика и хранене, функционална медицина, нутригеномика, докторант в докторска програма по имунология и преподавател в Медицинския университет в Пловдив. Тя провежда превантивна и медицинска хранителна терапия при различни болестни състояния и транслира науката за храненето в ежедневния живот. Научните й интереси в последните 3 години са фокусирани задълбочено върху лечението на колоректалния карцином (КРК).

“Едно от най-големите предизвикателства в онкологията е лечението на неопластичните заболявания и преодоляването на лекарствената резистентност. Колоректалният карцином (КРК) се характеризира с нарастваща честота в последните години и спад във възрастовата граница на заболяването. Терапиите, които се прилагат в момента, не дават желаните резултати и това налага създаването на лесно възпроизводими и достоверни предклинични модели”, споделя д-р Моландър.

Тя участва в създаването и имунобиологичното характеризиране на 3D ex vivo модел на КРК, базиран на пациентски тъкани и колоректални клетъчни линии с помощта на екструзионна техника на принтиране с различни биомастила. 3D биопринтирането е иновативен подход, който намира широко приложение в различни сфери на медицината. 3D платформите предлагат изкючително безопасно за пациента тестване на лекарствените препарати. Когато са създадени от първични пациентски проби, те се превръщат в персонализирани модели, които отразяват максимално близко in vivo туморната среда.

Подробности по темата д-р Диана Моландър ще изнесе в своя пленарен доклад на тема Експресия на LAMP протеини в 3D модели на КРК от пациентски тъкани” (LAMPs expression in 3D colorectal sample models), с който ще участва в предстоящата 13-та Югоизточноевропейска конференция по химиотeрaпия и инфекции (SEEC) в Белград, Сърбия.