Нa 27 ноември в зала „Амброаз Паре“ на Медицински университет – Плевен се състоя публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност „Имунология“ на д-р Виолета Рилчева. Темата на труда е: “Проучване влиянието на ДНК-фрагментационния индекс (DFI) на сперматозоидите върху изхода на процедурите по асистирана репродукция“. Научен ръководител е Доц. д-р Емилияна Конова, д.м., а рецензенти – проф. Искра Алтънкова и проф. Димитрина Димитрова-Дикаранова от МУ-София.
Проучването е насочено изцяло към асистираните репродуктивни техники и изследване на т.нар „мъжки фактор“ за стерилитет при двойките и описва данни изцяло за пациенти на МЦ КИРМ Плевен в продължение на 5 години. Получените резултати са послужили за определяне на референтни стойности за българската популация на спермална концентрация, подвижност, морфология и тератозооспермален индекс, спрямо нормите на СЗО, 5-то издание и референтна стойност на ДНК–фрагментационен индекс за българската популация и за постигане на бременност по естествен път. Също така е определена предсказващата стойност на ДНК-фрагментационния индекс по отношение изхода на процедурите по асистирана репродукция – IUI и ICSI процедури (автоложни/с донорски яйцеклетки) и по отношение развитието на бременността след АРТ процедури. Внимание е отделено и на проучване върху факторите, които влияят върху ДНК-фрагментацията на сперматозоидте (ранна апоптоза, оксидативен стрес, урогенитални инфекции, криоконсервация). DFI e идентифициран като фактор, предсказващ изхода на АРТ.
Изводите и приносите на дисертационния труд, както и реалното приложение на ДНК фрагментационния индекс в алгоритъма на лечение, затвърждават пионерското място на МЦ КИРМ – Плевен в диагностиката и лечението на мъжкия инфертилитет. Разработеният от д-р Рилчева и екипа собствен алгоритъм допринася за високата успеваемост на АРТ процедурите в центъра и последващите бременности.