logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Биология и ембриология

Образование

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Придобиване на образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ по биология.

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Придобиване на образователно – квалификационна степен „Магистър“ по „Биология на развитието” в катедра „Цитология, хистология и ембриология”

 • Участие в IV Работна среща „Експериментални модели и методи в биомедицинските прочувания“ – 27-29 май 2013 г.
 • Участие в THE 3rd BIOMARKER MEETING IN PERSONALIZED REPRODUCTIVE MEDICINE: Biomarkers for the Assessment of Ovarian Reserve, Gametes, Embryos, Endometrium and Pregnancy Valencia, Spain – April 7-9,2016 г.

Участия в конгреси в България:

 1. Ayvazova N, Ilieva L, Konova E, Atanasova M. Levels of MMP2, Timp1 and Timp2 in follicular fluids in womenundergoing in vitro fertilization and their relationship to oocyte quality [poster]: Jubilee Scientific Conference “45 years Medical University – Pleven”; 31 October – 2 November; 2019; Pleven. JBCR 2019,12(1),suppl.2. p.26. ISSN 1313-6917
 2. Айвазова Н, Мартинов Д, Илиева Л, Конова Е, Атанасова М. Концентрация на матриксни металопротеинази 2 и 9 и timp1 и 2 във фоликулни течности при жени подложени на контролирана овариална хиперстимулация [постер]: XIII Национална конференция по медицинска биология; 2019 септември  13-15;Варна

Участия в конгреси в чужбина:

 • Виена, Австрия/23.06.2019 г-26.06.2019 г.
 • 35-та годишна среща на Еuropean Society of Human Reproduction and Embryology /ESHRE/

Присъствие на работни срещи – Боровец:

 • XVII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, 10 – 13 март 2016 г.
 • XXI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, 05 – 08 март 2020 г.
 • Ayvazova N, Ilieva L, Konova E, Atanasova M. Levels of MMP2, Timp1 and Timp2 in follicular fluids in women undergoing in vitro fertilization and their relationship to oocyte quality.: JBCR. 2019; In Press.
 • Л. Илиева, Н. Айвазова, В. Рилчева, Д. Мартинов, Е. Конова. Проучване влиянието на криоконсервацията по отношение подвижността и ДНК фрагментационния индекс на сперматозоиди при свежа и необработена семенна проба. IV Работна среща „Експериментални модели и методи в биомедицинските проучвания“, 27-29 май 2013 г. ИЕМПАМ – БАН
 • Рилчева В, Айвазова Н, Мартинов Д, Илиева Л, Конова. Предсказваща стойност на изследването структурата на спермалният хроматин чрез ДНК-фрагментационният тест на сперматозоидите по отношение изхода на ICSI процедурите. ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ, МУ-Плевен, 25-27.10.2013, Плевен
 • Rilcheva V, Ayvazova N, Ilieva L, Lukanov Tz, Konova E. Assessement of frozen-thawed human sperm using an annexin V binding and DNA integrity test by flow cytometry. Proceedings of the Fourth Workshop „Experimental Models and Methods in Biomedical Research“ Sofia, Bulgaria. ISSN 1314-9091. Eds. D. Kadyisky and R. Alexandrova. 27-29 may 2013
 • V. Rilcheva, N. Ayvazova, L. Ilieva, Tz. Lukanov, E. Konova. Assessment of frozen-thawed human sperm using an Annexin V binding and DNA integrity test by flow cytometry and teratozoospermia test . XI medical scientific conference for students and young doctors, Pleven 16-19 October 2013, Pleven
 • Rilcheva V, Ayvazova N, Ilieva L., Lukanov Tz, Konova E. Assessment of frozen-thawed human sperm using an Annexin V binding and DNA integrity test by flow cytometry. Journal of Pharmacy and Pharmacology