logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790

Доцент по имунология в катедра “Клинична лаборатория, алергология и имунология” при Факултет “Здравни грижи” на Медицински университет – Плевен. Преподавател по клинична имунология на студенти по медицина – V курс.

Дисертационен труд за присъждане на научна степен “доктор по медицина на тема “Имунологично проучване на гликиран човешки аортен еластин” – автореферат, Плевен, 1995 г., 36 стр.

Специалност Клинична имунология
Научна степен Доцент
 • Образование

  • 1982 г. – Завършва Руската езикова гимназия в Плевен.
  • 1988 г. – Завършва Висшия медицински институт в Плевен.
  • 1998 г. – Има специализация по клинична имунология – Медико-диагностична лаборатория по клинична имунология – II Клинична база, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен;
  • Имуноензимни методи, Брюж, Белгия.  
 • Професионален опит

  • 1990-1994 г. – Докторант и хоноруван асистент по медицинска
   биология в Катедра по биология при МУ – Плевен.
  • От 1996 г. – Клиничен имунолог към МДЛ по клинична имунология,
   II Клинична база, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Пле-
   вен.
  • От 1996 г. – Асистент, главен асистент и доцент в сектор по
   Клинична имунология към Катедрата по клинична лабора-
   тория, алергология и клинична имунология при МУ – Пле-
   вен.
  • От 2007 г. – Ръководител на Център за репродуктивно здраве при МУ – Плевен.
  • От 2007 г. – Управител и клиничен имунолог към Медицински
   център – Клиничен институт за репродуктивна ме-
   дицина „Света Елисавета“ – Плевен.
  • От 2016 г. – Управител и клиничен имунолог към Медицински
   център – Клиничен институт за репродуктивна ме-
   дицина „Света Елисавета“ – Пловдив.
  • От 2015 г. – Консултант по клинична имунология при Общински „Медицински Център II – Бургас“ ЕООД.
 • Членство

  • Съюз на учените в България;
  • Научно дружество по имунология на репродукцията;
  • БАСРЗ (Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве);
  • ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology);
  • EFIS (Европейска федерация на имунологичните дружества);
  • Becton Dickinson FACScan Users Club;
  • New York Academy of Sciences;
  • The International Council on Women’s Health Issues (ICOWHI);
  • University of Pennsylvania, Philadelphia;
  • Редакционна колегия на международното списание Clinical Application of Immunology;
  • Организационен комитет на Плевенски имунологични дни;
  • Биографични данни, включени в Who’s Who in the World, 15 Издание, 1998 г.;
  • Член на Експертен съвет по клинична имунология;
  • Член на Управителния съвет на БАКИ.
 • Принос към клиничната репродуктивна имунология в България (от 1995 г.):

  1. Изследване на имунологични фактори при спонтанни аборти и мъртвораждания;
  2. Антифосфолипиден синдром в акушерството;
  3. Роля на имунологичните фактори за успеха на инвитро фертилизациите;
  4. Имуномодулираща терапия при инфертилитет и инвитро процедури;
  5. Разработване на алгоритми за клинично поведение, диагностика и лечение при семейства с репродуктивни неуспехи;
  6. Създаване и развитие на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” -Плевен, като център за диагностика и лечение на безплодие, основан на принципите на съвременната репродуктивна медицина.
 • Научни публикации у нас и в чужбина

  Над 120 публикации в наши и международни списания и научни форуми.
  Импакт фактор на публикациите – 26.521

  І. Десертационен труд за присъждане на научна степен “доктор по медицина”

  Тема: “Имунологично проучване на гликиран човешки аортен еластин” – автореферат, Плевен, 1995 г., 36 стр.

  ІІ. Глави от монографии

  • Петрова П., Е. Конова, Б. Нинов, Д. Казанджиев. Хирургични абдоминални изяви на антифосфолипидния синдром. В: Съвременни проблеми на хирургията. Книга І. под ред. Баев Ст., София, ИК “Фокус”, 1999, 194-207.

  ІІІ. Статии в научни списания и сборници

  А. Статии в международни списания

  • Baydanoff S., E. Konova, I. Dosheva, P. Dorovski. Non-enzymatic glycation of elastin. Glycosylation & Disease, 1994, vol. 1, 1, 53-58.
  • Baydanoff St, E. Konova, N. Ivanova. Determination of anti-AGE antibodies in human serum. Glycoconjugate Journal, 1996, 13, 335-339. Impact factor: 1.743 (2008)
  • Michailov I, M. Trashlieva, D. Gospodinov, S. Valkova, E. Konova. PUVA therapy in disabling pansclerotic morphea of children. European Journal of Pediatric Dermatology, 1999, vol. 9, 3, 141-4.
  • Petrova P, E. Konova, P. Fikova, E. Mussa. Recurrent uveitis associated with APS. Clinical Application of Immunological Investigations, 2000, vol 1, 1, 50-52.
  • Konova E., H. Andreeva, P. Petrova, E. Mussa, K. Kovacheva, K. Popovski, I. Ivanova. Intravenousm immunoglobulin in the treatment of Antiphospholipid-associated miscarriages – our experience. Clinical Application of Immunological Investigations, 2001, vol 1, 2, 75-79
  • Konova E., H. Andreeva, P. Petrova. Flowcytometric investigation of AGE-specific receptors and AGE-R-mediated oxidazing activity of human blood cells. Clinical Application of Immunological Investigations, 2001, vol 1, 2, 96-102.
  • Konova E., I. Ivanova, P. Petrova, H. Andreva, Tz. Lukanov. Lymphocyte polpulations in aPL-positive pregnant women treated with low dose IVIG. Clinical Application of Immunology. 2003, vol. 2, 2, 240-249.
  • Konova E., S. Baydanoff, M. Atanasova, A. Velkova. Age-related changes in the glycation of human aortric elastin. Experimental Gerontology, Feb 2004, vol. 39, 249-54. Impact factor: 3.283 (2008)
  • Konova E. Intravenous immunoglobulin therapy in Antiphospholipid syndrome. Clinical Reviews in Allergy and Immunology, Dec 2005, Vol. 29, Issue 3, Intravenous Immunoglobulin: New Indications and Mechanisms of Action, 229-236. Impact factor: 3.533 (2008)
  • Shoenfeld Y., Carp H., Molina V., Blank M., Cervera R., Tincani A., Faden D., Lojacono A., Doria A., Konova E., Meroni PL. Autoantibodies and prediction of reproductive failure. American Journal of Reproductive Immunology, 2006, 56:337-344. Impact factor: 2.172 (2008)
  • Konova E., Atanasova M., Stoykov Sv., Velkova A., Shoenfeld Y. Idiotypic and anti-idiotypic elastin autoantibodies: implications for IVIG and pregnancy loss. Journal of Autoimmunity, 2007, Feb: 28 (1):46-54. Impact factor: 7.881 (2008)
  • Ivanov P., Komsa-Penkova R., Konova E., Kovacheva K., Simeonova M., Popov J. Association of inherited thrombophilia with embryonic and postembryonic recurrent pregnancy loss. Blood Coagulation and Fibrinolysis, 2007. Impact factor 1.398 (2008)
  • Konova E., Aleksovska T., Atanasova M., Georgieva M., Todorova K., Lukanov Tz., Shoenfeld Y., Anti-elastin antibodies and elastin turnover in normal pregnancy and recurrent pregnancy loss. American Journal of Reproductive Immunology, 2008, Vol. 61, Issue 2, 167-174. Impact factor: 2.172 (2008)
  • Lukanov Tz., Lichev D., Konova E., Emin E., Ayvazova N., Kotzev R., Velkova A., Veleva G., Roussev R. Investigation of sperm DNA fragmentation by sperm DNA integrity assay. Journal of IMAB – Annual Proceeding (Scientific Papers) 2008, book 1, 13-16.
  • Lukanov Tz., M.D., Bojinova S., Slavcheva V., Emin A., Veleva G., Gecheva S., Konova E. Flow cytometric investigation of CD40-CD40 Ligand system in preeclampsia and normal pregnancy. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 2008. Impact factor 1.421 (2008)
  • Lukanov Tz., Lichev D., Konova E., Emin A., Ayvazova N., Velkova A., Roussev R. Flow cytometric measurement of sperm nuclear DNA fragmentation in infertile men with normal standard sperm parameters. Journal of Man Health. 1–6, October 2008
  • Atanasova M, Konova E, Betova T, Baydanoff S. Non-enzymatic glycation of human fibrillin-1. Gerontology. 2008; 55 (1):73-81. Epub 2008 Sep 19. Impact factor 1.690 (2008)
  • Lukanov T, Bojinova S, Emin A, Veleva G, Popova V, Konova E. Upregulation of the CD40-CD40 ligand system in pre-eclampsia. International Journal of Gynaecology and Obstetrics. 2009 Jun;105 (3):257-60. Epub 2009, Mar 9. Impact Factor: 1.228 (2008)
  • Konova E. The role of NK cells in the autoimmune thyroid disease-associated pregnancy loss. Clinical Reviews in Allergy and Immunology, (accepted for publication) Impact factor: 3.533 (2008)
  • Atanasova M., E. Konova, M. Georgieva, А. Dimitrova, M. Coccuand, G. Fauri, S. Baydanoff. Age-related changes in elastin turnover of senescence-accelerated mice. Gerontology, In Press Impact factor 1.690 (2008)

  Б. Научни прояви с международно участие

  • Konova E. Immunological investigation of glycated human aortic elastin. First International Symposium on Cardiovascular Prevention and Pediatric Traumatology, Sofia, Bulgaria, September 11, 1995. Proceedings, 89-92.
  • Петрова П, Е. Конова, Х. Андреева, К. Поповски. Диагностика на антифосфолипиден синдром при жени с хабитуални аборти и мъртвораждания. VІІІ Национален конгрес по акушерство и гинекология с международно участие, Варна, 27-30 Септември, 1998 г. Сб. рез.
   стр. 63.
  • Петрова П., Е. Конова, Х. Андреева, К. Поповски, Имунотерапия при хабитуални аборти, свързани с антифосфолипидни антитела. VІІІ Национален конгрес по акушерство и гинекология с международно участие, Варна, 27-30 Септември, 1998 г. Сб. рез. стр. 64
  • Петрова П., Е. Конова, Н. Иванова, Ц. Луканов, Е. Мусса, П. Божинов. Неврологични изяви на антифосфолипиден синдром. VIII Национална конференция по неврология с международно участие, София, 4-6 юни, 1999. Cephalgia, vol. 1, 1, 26.
  • Petrova P., E. Konova, N. Ivanova, Tz. Lukanov, V. Tzvetkova, P. Bozinov. Headache and Anti-phospholipid syndrome. I Joint Meeting of the Bulgarian and Italian Headache Societies – Varna, Bulgaria, 30 September – 02 October, 1999. Cephalgia. Vol. 1, 1, p. 44.
  • Konova E, P. Petrova, Tz. Lukanov, H. Andreeva, K. Popovski, M. Eleazar, I. Ivanova, A. Beer. APS and infertility – a two year retrospective analysis of 147 cases of pregnancy losses. 9th International Symposium of Immunology of Reproduction, Varna, Bulgaria, July 2-4, 2000, p. 75.
  • Petrova P., E. Konova, H. Andreeva, M. Eleazar, K. Popvski Tz. Lukanov, A. Beer. IVIG in the treatment of APS-associated miscarriages – our experience. 9th International Symposium of Immunology of Reproduction, Varna, Bulgaria, July 2-4, 2000, p. 76.
  • Eleazar M., P. Petrova, E. Konova, I. Ivanova, A. Beer. Flow-cytometric placental and peripheral blood immunophenotype analysis upon delivery. 9th International Symposium of Immunology of Reproduction, Varna, Bulgaria, July, 2-4, 2000, p. 76.
  • Конова Е., Хр. Андреева, П. Петрова, Й. Попов, Цв. Луканов, Е. Муса, Й. Иванова. Интравенозна гама-глобулинова терапия при жени с APS-свързани спонтанни аборти и мъртвораждания. IX Национален Конгрес по Акушерство и гинекология (с международно участие). Варна, 27-30 Септември, 2001, с. 19
  • Цветкова В., П. Петрова, Е. Муса, Е. Конова, Х. Андреева, Ц. Луканов. Клинични наблюдения върху жени с инфертилитет, антитироидни антитела и субклиничен хипотироидизъм. IX Национален Конгрес по Акушерство и гинекология (с международно участие). Варна, 27-30 Септември, 2001, Сб. рез., с. 63
  • Stankulov I., E. Konova, P. Petrova, G. Chaldukov. Increased levels of anti-cardiolipin antibodies in human coronary atherosclerosis. I International Workshop on Antiphospholipid Syndrome, Pleven, Bulgaria, October 12-13, 2001. p. 13.
  • Chakurov D., E. Konova, N. Ivanova, P. Petrova, M. Mihailova. Antiphospholpid syndrome and multiple sclerosis. I International Workshop on Antiphospholipid Syndrome, Pleven, Bulgaria, October 12-13, 2001. p. 14
  • Kokareshkova I., P. Petrova, E. Konova, D. Minchev, V. Iolova. Anti-cardiolipin antibodies and epilepsy. I International Workshop on Antiphospholipid Syndrome, Pleven, Bulgaria, October 12-13, 2001. p. 15.
   88. Daskalova M., A. Ilieva, B. Ninov, P. Petrova, E. Konova. Antiphospholpid antibodies and echinococcosis – case report. I International Workshop on Antiphospholipid Syndrome, Pleven, Bulgaria, October 12-13, 2001. p. 17.
  • Konova E., P. Petrova, H. Andreeva, Tz. Lukanov, E. Mussa, V. Tzvetkova. IVIG in autoimmune diseases – 8 years of experience. I International Workshop on Antiphospholipid Syndrome, Pleven, Bulgaria, October 12-13, 2001. p. 21.
  • I. Ivanova, E. Konova, P. Petrova, H. Andreeva, K. Popovski, Tz. Lukanov, E. Mussa, I. Popov. IVIG in the treatment of antiphospholipid-associated miscarriages. I International Workshop on Antiphospholipid Syndrome, Pleven, Bulgaria, October 12-13, 2001, p. 23.
  • Konova E., I. Ivanova, P. Petrova, Tz. Lukanov, H. Andreeva, K. Popovski. IVIG and aspirin – own scheme in the treatment of APS-associated miscarriages. Clinical and laboratory evaluation. ІІ Национален Конгрес по Имунология с Международно Участие. София, 2003, Сб. рез., с. 108.
  • Lukanov Tz., P. Petrova, H. Andreeva, E. Konova, S. Gecheva. Platelet status in autoimmune diseases after IVIG – flow cytometric analysis. ІІ Национален Конгрес по Имунология с Международно Участие. София, 31 Май – 2 Юни, 2003, Сб. рез., с. 121.
  • Atanasova M., E. Konova, Baydanoff S. Antifibrilin antibodies in sera of healthy subjects. ІІ Национален Конгрес по Имунология с Международно Участие. София, 31 Май – 2 Юни, 2003, Сб. рез., с. 124.
  • Gecheva S., B. Nedkova, Tz. Lukanov, P. Petrova, H. Andreeva, E. Konova. Immune deficiency with ataxia-teleangiectasia – case report. ІІ Национален Конгрес по Имунология с Международно Участие. София, 31 Май – 2 Юни, 2003, Сб. рез., с. 124.
  • Konova E, I. Ivanova, H. Andreeva, Tz. Lukanov, P. Petrova, S. Gecheva. The effect of IVIg on peripheral blood lymphocyte populations in aPL-positive pregnancies. X Jubilee International Symposium of Immunology of Reproduction. Varna, Bulgaria, September 4-6, 2003, p. 88.
  • Луканов Ц., В. Славчева, Х. Андреева, П. Петрова, Е. Конова, С. Гечева. Флоуцитометрична имунофенотипизация на злокачествени хематологични заболявания в МБАЛ – Плевен – 5 годишен период. VІІ Национален Конгрес по Клинична и Трансфузионна Хематология. София, 8-10 Октомври, 2003 год.р Сб. рез. стр.33.
  • Lukanov Tz., Terziev L., Gecheva S., Hristov V., Konova E., Petrova P. Flowcytometric determination of the effect of IVIG on anti-platelet antibodies in sera of patients with ITP. Third International Workshop “All About Intravenous Immunoglobulin Therapy (IVIG)”, Pleven, Bulgaria, June 2-5, 2005, pp. 54-55.
  •  Tsvetkova, V., Petrova P., Konova E., Lukanov Tz., Gecheva S., Terziev L. Intravenous immunoglobulin (IVIG) therapy – 11-year experience. Third International Workshop “All About Intravenous Immunoglobulin Therapy (IVIG)”, Pleven, Bulgaria, June 2-5, 2005, p. 56.
  • Gecheva S, Konova E., Krusteva G., Tzvetkova V., Lukanov Tz., Petrova P. Intravenous immunoglobulin therapy in patients with primary Sjögren’s Syndrome. Third International Workshop “All About Intravenous Immunoglobulin Therapy (IVIG)”, Pleven, Bulgaria, June 2-5, 2005, p. 57.
  • Hristov V., Terziev L., Lukanov Tz., .Krusteva G., Konova E., Petrova P. Case reports: polymyositis-dermatomyositis – treatment with IVIG. Third International Workshop “All About Intravenous Immunoglobulin Therapy (IVIG)”, Pleven, Bulgaria, June 2-5, 2005, pp. 57-58.
  • Veleva G., Kamenova L., Lukanov Tz., Gecheva S., Hristov V., Konova E.,Petrova P. Application of IVIG in ocular arterial thrombosis – case report. Third International Workshop “All About Intravenous Immunoglobulin Therapy (IVIG)”, Pleven, Bulgaria, June 2-5, 2005, p. 58.
  • Konova E., Gecheva S., Krusteva G., Lukanov Tz., Kovacheva K., Ivanov P., Popovski K., Tzvetkova V., Petrova P. Diagnostic and therapeutic strategies in women with unexplained infertility – indications for IVIG therapy Third International Workshop “All About Intravenous Immunoglobulin Therapy (IVIG)”, Pleven, Bulgaria, June 2-5, 2005, p. 60.
  •  Popovski K., Konova E., Gecheva S., Ivanov P., Lukanov Tz., Petrova P. Successful pregnancy after 11-year infertility – case report. Third International Workshop “All About Intravenous Immunoglobulin Therapy (IVIG)”, Pleven, Bulgaria, June 2-5, 2005, p. 61.
  • Miescher S., Atanasova M., Konova E. ZLB Behring Initiative: IVIG Lot-to-lot variability in the titer of antibodies. Third International Workshop “All About Intravenous Immunoglobulin Therapy (IVIG)”, Pleven, Bulgaria, June 2-5, 2005, p. 64.
  • Konova E. IVIG in Treatment of Multiple Sclerosis. Third International Workshop “All About Intravenous Immunoglobulin Therapy (IVIG)”, Pleven, Bulgaria, June 2-5, 2005, pp. 64-65.
  • Stamenov B., Simeonova V., Velcheva Y., Danovska M., Erebacan J., Konova E. Multiple Sclerosis Associated with Myasthenia Gravis. Third International Workshop “All About Intravenous Immunoglobulin Therapy (IVIG)”, Pleven, Bulgaria, June 2-5, 2005, p. 65.
  • Ivanov P., Stamenov B., Konova E., Tzvetanov P. Case report: Recurrent ischaemic strokes in a 40-year-old female with Antiphospholipid antibody syndrome and heterozygous MTHFR mutation. Third International Workshop “All About Intravenous Immunoglobulin Therapy (IVIG)”, Pleven, Bulgaria, June 2-5, 2005, p. 67
  • Immunological and Genetic Factors Associated with Thrombophilia in Women with Unsuccessful ART. VII National Congress on Sterility, Contraception and Hormone Replacement Therapy with International Participation, Borovetz, March, 19-22, 2006
  • Ivanov P., E. Konova, K. Kovacheva, R. Komsa-Penkova, S. Gecheva, Sv. Stoykov, M. Simeonova, J. Popov. Impact of Inherited Thrombophilia and APS in Recurrent Early Pregnancy Losses. XI International Symposium for Immunology of Reproduction. Varna, Bulgaria, June, 2-4, 2006.
  • Shoenfeld Y., E. Konova, Sv. Stoykov, A. Emin, H. Carp, V. Molina, M. Blank, R. Cervera, A. Tincani, D. Faden, A. Lojacono, A. Doria, P. L. Meroni. Autoantibodies and Prediction of Reproductive Failure. XI International Symposium for Immunology of Reproduction. Varna, Bulgaria, June, 2-4, 2006.
  • Петрова П., Конова Е., Луканов Хр., Андреева Хр., Велева Г., Гечева С. Флоуцитометрични изследвания през последните 10 години в Медицински Университет – Плевен. Х FACS users среща в България. Юбилейна научна сесия по поточна цитометрия и Национална конференция по управление на качеството в лабораториите по клинична имунология., Златни пясъци, 6-8 Октомври, 2006.

  В. Научни прояви в страната

  • Байданов Ст., Е. Конова – Имунологично проучване на гликиран човешки аортен еластин. Юбилейна Научна Сесия – 20 Години Медицински Университет – Плевен, 20 – 22 октомври, 1994 г., cб. рез. 10
  • Байданов Ст., Е. Конова, И. Бенчев, М. Атанасова, И. Цаков – Неензимно гликиране на човешки аортен еластин при здрави хора. Юбилейна Научна Сесия – 20 Години Медицински Университет – Плевен, 20 – 22 октомври, 1994 г., сб. рез. 10.
  • Андреева Х, П. Петрова, Е. Конова, С. Ангелова, Ц. Луканов. Експресия на лимфоидно-асоциирани маркери при миело-пролиферативни заболявания. VІ Национален Конгрес по Клинична и Трансфузионна Хематология. София, 8-9 Октомври, 1998 г. Клинична и трансфузионна хематология, 1998, том 34, 2, стр. 12.
  • Конова Е, П. Петрова, Ц. Луканов. Х. Андреева, Е. Муса. Флоуцитометрично измерване на антигенна плътност на CD19, CD5 и CD23 при B-CLL. VІ Национален Конгрес по Клинична и Трансфузионна Хематология. София, 8-9 Октомври, 1998 г. Клинична и трансфузионна хематология, 1998, том 34, 2, стр. 35.
  • Петрова П, Ц. Луканов, Е. Конова, Х. Андреева, Н. Цветков. Експресия на миелоидно-асоциирани маркери при зрели B-CLL. VІ Национален Конгрес по Клинична и Трансфузионна Хематология. София, 8-9 Октомври, 1998 г. Клинична и трансфузионна хематология, 1998, том 34, 2, стр. 48.
  • Петрова П., Й. Бръчкова, Е. Конова, Т. Веселинова, А. Генчева. Имунологична и патолого-анатомична характеристика на мъртворажданията в Плевен – двугодишен ретроспективен анализ. Юбилейна Научна Сесия – 25 Години Медицински Университет – Плевен, 9-11 Декември, 1999 г., Сб. рез. 98.
  • Фикова П., Ч. Балабанов, Е. Конова, П. Петрова. Рецидивиращ увеит и антифосфолипиден синдром.. Юбилейна Научна Сесия – 25 Години Медицински Университет – Плевен, 9-11 Декември, 1999 г., Сб. рез. 84.
  • Конова Е. Репродуктивна имунология – патогенеза, диагноза и лечение на имунни аборти. Биомедицински Форум 9 (1999 – 2000) – Клетъчна Биология на Болести. Варна, 26 Април, 2000 г.
  • Луканов Ц., П. Петрова, Х. Андреева, Е. Мусса, Е. Конова. Влияние на терапията с интравенозен гама-глобулин върху активационния статус на тромбоцитите при пациенти с антифосфолипиден синдром. ХІІ Научна Сесия на ВМИ – Плевен, Плевен, 16-18 Май, 2002 г.
  • Конова Е. Проблемът Антифосфолипиден синдром в нефрологията. VІІ Ежегоден Следдипломен Курс по Нефрология “Горещи точки в нефрологията 2002”. Варна, 13-14 Септември, 2002 г.
  • Луканов Ц., Р. Кирчева, Е. Конова, Х. Андреева. Ролята на медицинската сестра и съвременните лечебно-диагностични постижения в областта на имунологията. ІІ Национален Конгрес по Здравни Грижи – Реформата в Здравеопазването, Здравните грижи – настояще и бъдеще. Плевен, 9-11 Май, 2003 г.
  • Atanasova M., E. Konova, S. Baydanoff. Antifibrilin antibodies in sera of healthy subjects. V Национална Конференция по Медицинска Биология. Стара Загора, 18-20 септември, 2003 г., Сб. рез. с. 20.