logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Имунология, Диететика и хранене

Образование и специализация

The George Washington University USA, Stanford University

Завършва различни курсове по здравословно хранене. Преминава множество акредитирани следдипломни курсове за ролята на здравословното хранене при различни заболявания.

Youthful Aging LTD, Чикаго, САЩ

Започва собствен бизнес

Cornell University, САЩ

Завършва обучение по хранене (nutrition)

Медицински университет - Пловдив

Завършва “Медицина”, магистър

САЩ

 Завършва следдипломно обучение по функционална медицина.

Катедра медицинска биология при Медицински университет - Пловдив

 Редовен докторант по имунология – дисертационнен труд на тема “3D бипринтиране на колоректален карцином – имунобиологични аспекти”

Катедра по хигиена при Мидицнски университет - Пловдив

Специализант „Диететика и хранене“

Медицински университет - Пловдив

Води упражнения по нутригеномика – съавтор е в “Ръководство и изпитни тестове за студенти по нутригеномика”

 • “Let food be the medicine, and let medicine be the food” Hippocrates. Хрененето е основен инструмент, който лекарят може да
  използва.
 • Прилагане на индивидуална практическа рамка в
  ежедневието на всеки един пациент, която ще доведе до
  промяна в хранителното поведение; 
 • АССПА подход: Анамнеза, Съвет, Съгласуваност, Помощ,
  Aнгажираност;
 • Изграждане и прилагане на успешен индивидуален
  поведенчески модел при различни заболявания;
 • Адресиране на проблема и желаното хранително и здравословно
  поведение
 • Практикуване на желаното поведение
 • Поддържане на създадения поведенчески модел

 

Научни трудове и участия, свързани с дисертационния й труд и статии, публикувани в реферирани списания:

1. Sbirkov Y., Molander D., Milet C., Bodurov I., Atanasov B.,
Penkov R., Belev N., Forraz N., McGuckin C., Sarafian V. A
colorectal cancer 3D bioprinting workflow as a platform for
disease modelling and chemotherapeutic screening. Frontiers in 
Bioengineering and Biotechnology Biomaterials, 2021, 18;9:755563.
https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.755563 (IF = 6.064), Q1
 
2. Molander D., Sbirkov Y., Sarafian V. 3D bioprinting as an
emerging standard for cancer modelling and drug testing. Folia
Medica, 2022, 64(4): 559-565. Q4
3. Molander D., Sbirkov Y., Bodurov I., Dikov D., Sarafian V.
Comparative analysis of bioinks in 3D bioprinted organoids of
colorectal cancer. Acta Morphol Anthropol, 2022, 29, 15-19, Q4
Ivanova T., Kazakova M., Dikov D., Molander D., Sbirkov Y.,
Sarafian V. YKL-40 expression in the invasive tumor front of
colorectal cancer (in press), Q1

1.Моландър Д., Сбирков Й., Сарафян В. 3D биопринтиране в
медицината – нови хоризонти. Международна конференция „
Екология и здраве “, Пловдив, 14.05.2021
2. Molander D., Sbirkov Y., Sarafian V.3D bioprinted cell models of
colorectal cancer.Yubilee Scientific Conference “Medicine of the
Future”, 29-31.10.2020. Plovdiv, Bulgaria
3. Sbirkov Y., Bodurov I., Molander D., Belev N., Sarafian V. 3D
Bioprinting and colorectal cancer. 8th International Conference of
Young Scientists, Plovdiv, 23-26.07.2020., Abstr., p. 15-16.
4. Molander D., Sbirkov Y., Bodurov I., Sarafian V. Comparative
analysis of bioinks in 3D bioprinting of CRC . Joint Forum:11th
South-East European Conference and 31st Annual Assembly of
IMAB, 28-31.10.2021, Plovdiv.
5. Моландър Д., Сбирков Й., Сарафян В. D биопринтирането като
нова платформа за изучаването на туморния процес. XIII
Национален конгрес по патология, Бургас, 10-12.09.2021.
6. Sbirkov Y., Molander D., Dzharov V., McGuckin C., Sarafian V. A
colorectal cancer 3D bioprinting workflow as a platform for disease
modeling and chemotherapeutic screening.
Biointerfaces
International Conference (BIC), Zurich / 13 – 15.09. 2022.
7. Моландър Д., Иванова Ц., Диков Д., Казакова М., Сарафян В.
Експресия на LAMP белтъци при колоректален карцином – XIV
Национална конференция по медицинска биология, гр. Варна, 2-
4.06.2023
8. Иванова Ц., Казакова М., Моландър Д. Диков Д., Сарафян В.
Висока YKL-40 експресия в туморния фронт при колоректален
карцином – XIV Национална конференция по медицинска
биология, гр.Варна, 2-4.06.2023.
9. Сбирков Й., Моландър Д., Джаров В., Сарафян В. 3D
биопринтиране на колоректален карцином – оценка на клетъчно
и РНК ниво – XIV Национална конференция по медицинска
биология, гр.Варна, 2-4.06.2023.
10. Моландър Д., Колева М., Иванова Ц., Казакова М., Сарафян
В., Д. Диков. Експресия на GP2 при колоректален карцином –
Национална конференция по патология, к.к. “Златни пясъци”, 1-
4.06.2023.
11.Участия в международни конференции – Nutrition in Medicine, Nutrition and preventive medicine, USA

1.Проект ДПДП-01/2020, МУ – Пловдив. Иновативен 3D модел
на колоректален карцином.
2.Проект НО-04/2021, МУ – Пловдив. Анализ и оптимизация на
протоколите за тъканна диференциация на човешки стромални
клетки, добити от мастна тъкан в хрущялна тъкан, за нуждите на
тъканното инженерство, регенеративната медицина и хирургия. 
3. Национален университетски комплекс за биомедицински
приложни изследвания, обвързан с участие в BBМRI-ERIC
(НУКБПИ-BBMRI.BG). Договор с МУ-Пловдив Д-
190/11.09.2019г., част от Националната пътна карта за научна
инфраструктура (2017 – 2023 г.)
4. Проект № КП-06-ДК1/12 от 29.03.2021 г. към ФНИ.
Изследване на прекомерната реакция на тъканите,
опосредствана от инфламазомите, водеща до клинично тежка
SARS-CoV-2 инфекция. Транслационнен подход.
5. Проект № НО-16/2022, МУ- Пловдив.
Клетъчна резистентност към терапията на колоректален карцином
свързана с възпаление и автофагия.
6. Проект № BG-RRP-2.004-0007-C01 3D биопринтиране като
платформа за скрининг на лекарства и моделиране на
заболявания. Програма за Стратегически изследвания и
иновации за развитие на Медицински университет-
Пловдив“(ПСНИИР – МУП), финансирана от Европейския съюз –
NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и
устойчивост на Република България.
7. Проект КП-06 ПН63/7-2022/BG-175467353-2022-04-0056
към ФНИ. Ролята на хипоксията в автофагията и възпалението
като двигатели на лекарствена резистентност при колоректален
карцином.
8. Национална програма млади учени и постдокторанти НП
“МУПД – 2“.

1. 3D BP Conference –29.03.2022 Organoid Engineering
2. Biofabrication & 3D Bioprinting
3. 3D Bioprinting with Hydrogels and Thermoplastics
4. How spheroids are Becoming the most Important 3D cell Culture tool in
the Life Sciences
5. Future of Medicine – Bioprinting workshop
6. 3D Bioprinting for colorectal cancer modeling, drug testing and
personalized medicine