logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Биология и ембриология
Научна степен Доктор по медицинска биология

Образование

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по Молекулярна биология

Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE)

Approved Basic Semen Analysis Course, School of Medicine, University of Birmingham, England (April 2014). Придобит сертификат за извършване на спермален анализ.

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по Клетъчна биология и патология със защита на дипломна работа „Проучване ролята на оксидативния стрес в семинални плазми от фертилни и инфертилни мъже” в катедра „Цитология, хистология и ембриология”.

Медицински университет - Плевен

Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност “Медицинска биология”. Защитен дисертационен труд на тема „Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет”.

Медицински университет - Плевен

2022 г. Хоноруван асистент във Факултет „Медицина“, Катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“. Провежда практически упражнения със студенти от първи курс на специалността медицина – по дисциплината „Цитология, обща хистология и ембриология на човека“.

 • УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА РЕПРОДУКТИВНАТА БИОЛОГИЯ

  1. №D1/2016/2016 – „Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет”
  2. №D3/2016/2017 – „Биомаркери в семенния анализ – оксидативен стрес и микро-РНК в диагностиката на мъжкия инфертилитет”
  3. №10/2017 – „Проучване честотата на носителство на HSV-1,2, CMV и EBV/херпесвируси в ендометриум при жени с неуспешни асистирани репродуктивни техники”
  4. №16/2018 „Оксидативен стрес и възпаление при мъже с инфертилитет и метаболитен синдром”
 • РЕЗЮМЕТА ОТ НАУЧНИ ТРУДОВЕ В ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА АНДРОЛОГИЯТА

  1. D. Martinov, A. Alexandrova, N. Ayvazova, L. Ilieva, R. Alexandrova, S. Petrov, E. Konova; Relationship between oxidative stress and sperm DNA fragmentation in male infertility. 9th European Congress of Andrology, Rotterdam, vol.4, September 21-23, 2016
  2. Danail I. Martinov, Nina P. Ayvazova, Svetla O. Blazheva, Sava V. Petrov, Milena A. Atanasova, Emiliana I Konova. Flow cytometric analysis of the integrity of sperm DNA and intracellular levels of hydrogen peroxide and superoxide anion in human spermatozoa of infertile and potentially fertile men. Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine. – Vol.2, №2. – 2018. ISSN 2570-5911 (Print); ISSN 2570-5903 (On-Line) DOI: 10.29256/v.02.02.2018.escbm01-87
  3. Rilcheva V., Ayvazova N., Martinov D., Ivanov P., Konova E. Assessment of the impact of oxidative stress on frozen seminal plasma in fertile and infertile men by examining the total antioxidant capacity. 31st Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Lisabon, Portogal, vol. 30, supp 1, 14-17 June, 2015
  4. Tsanev , S. Petrov, N. Ayvazova, D. Martinov, A. Dikova, G. Pavlova, E. Konova. Low levels of neutral alpha-glucosidase in men with infections caused by Chlamydia Trachomatis. 10th Congress of the European Academy of Andrology (EAA), 11-13 October 2018
  5. S. Petrov, D. Tsanev, D. Martinov, N. Ayvazova, E. Konova. Imipramine treatment of retrograde ejaculation – case report. 10th Congress of the European Academy of Andrology (EAA), 11-13 October 2018
 • РЕЗЮМЕТА ОТ НАУЧНИ ТРУДОВЕ В БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА АНДРОЛОГИЯТА

  1. Д. Мартинов, Н. Айвазова, Л. Илиева, А. Дикова. И. Иванова, М. Атанасова,Е. Конова. Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет. СЕДМА РАБОТНА СРЕЩА „Репродуктивна медицина 2017 – противоречия и консенсус”, Плевен, 28-30 април 2017 г.
  2. Д. Мартинов, Н. Айвазова, Л. Илиева, А. Динкова, М. Радева, Е. Конова. Корелационна зависимост между възрастта, спермалните показатели и ДНК- фрагментацията на сперматозоидите. Юбилейна научна конференция „10 години Българска Асоциация по Клинична Имунология”, София, Хотел Балкан 28-29 октомври 2016 г.
  3. Д. Мартинов, Н. П. Айвазова, Л. О. Илиева, А. П. Дикова, И. Н. Иванова, М. А. Атанасова, Е. И. Конова. Биомаркери извън рутинния семенен анализ. X Национална конференция по медицинска биология, Цигов чарк, 08-10 септември 2017 г.
 • ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТТА НА АНДРОЛОГИЯТА

  1. Dinkova, D. Martinov, E. Konova; Efficacy of myo-inositol in the clinical management of patients with asthenozoospermia; European Review for Medical and Pharmacological Sciences; 2017; 21 (2 Suppl): 62-65 IF-1.78
  2. Danail I. Martinov, Nina P. Ayvazova, Emiliana I. Konova1,Milena A. Atanasova. Glutathione content and glutathione peroxidase activity of sperm in males with unexplained infertility. Journal of Biomedical and Clinical Research Volume 14 Number 1, 2021.