ЦЕНОРАЗПИС
на медицинските дейности в МЦ КИРМ Плевен

Утвърдил: Доц. д-р Е. Конова, д.м., Управител
Считано от: 01.10.2019 г.

КОНСУЛТАЦИИЦена, лв.
Консултация Имунолог50
Вторична консултация30
Медико-генетична консултация50
Консултация Ендокринолог / Вторична консултация35 / 25
Консултация Ендокринолог и УЗИ на щитовидна жлеза50
УЗИ на щитовидна жлеза25
Консултация Уролог35
Консултация Уролог и УЗИ45
Консултация Вътрешни болести35
Консултация Микробиолог35
Консултация Анестезиолог20
Консултация Гастроентеролог30
УЗИ - Гастроенетеролог35
Доплер сонофрафия на на абдоминални и периферни съдове45
Консултация Гастроентеролог и УЗИ50
Ехография на повърхностни структури40
Ехомамография40
Първична консултация с психотерапевт40
Вторична консултация с психотерапевт30
Първична консултация със специалист по хранене и диететика50
Вторична консултация със специалист по хранене и диететика30
Психотерапия – пакети:
Три сеанса60
Шест сеанса100
Десет сеанса140
Консултация по документи30
Консултация за изследване и лечение20
Издаване на епикриза15
Издаване на епикриза на английски език45
Медицинска експертиза на работоспособността от ЛКК15
Заключение по E-mail15

ГИНЕКОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ Цена, лв.
Първичен гинекологичен преглед 40
Първичен гинекологичен преглед и УЗИ65
Вторичен гинекологичен преглед30
Вторичен гинекологичен преглед и УЗИ40
Ехография (вагинална и абдоминална)50
Ехография (вагинална и абдоминална) - при многоплодна бременност60
Доплер сонография55
Доплер сонография при многоплодна бременност65
Фетална морфология100
Фетална морфология при многоплодна бременност140
Цитонамазка25

ГИНЕКОЛОГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИЦена, лв.
Хидротубация85
Хистеросалпингосонография155
Трансвагинална аспирация на яйчникова киста365
Диагностична хистероскопия450
Оперативна хистероскопия740
Оперативна хистерорезекция890
Серклаж455
Полипектомия195
Поставяне на спирала55
Сваляне на спирала35
Колпоскопия30
Диатермокоагулация55
Биопсия55
Хистология40
Пункция при хиперстимулация - І200
Пункция при хиперстимулация - ІІ, ІІІ и т.н.100
Сепарирано пробно абразио250
Абразио резидорум200
Неинвазивен пренатален тест - NIFTY Pro 1300
Апликация Зарзио190

ИНСЕМИНАЦИИЦена, лв.
Автоинсеминация435
Повтаряне на следващия ден135
Хетероинсеминация650
Повтаряне на следващия ден185
Тубо-перитонеална инсеминация50

ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯЦена, лв.
Женска консултация40
Запис на сърдечни тонове30
Цервикс скор20

ПакетЦена, лв.
Пакет „ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ” включва:570
1. Антропометрия, артериално налягане при всяко посещение;
2. Ултразвукова диагностика – при всяко посещение;
3. Доплер - ултразвуково изследване – минимум веднъж;
4. Запис на сърдечни тонове на бебето - три пъти;
5. Лабораторни изследвания: серологични – 2 пъти, пълна кръвна картина и глюкоза, обикновена урина – 4 пъти;
6. Микробиологично изследване на влагалищен секрет – три пъти.

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТЦена, лв.
IgG15
IgA15
IgM15
В пакет (IgG, IgA, IgM)40
IgE35
C3-комплемент15
C4-комплемент15
C-реактивен протеин (CRP)15

АВТОАНТИТЕЛАЦена, лв.
Анти-нуклеарни антитела35
Анти-двойноверижна ДНК15
Криоглобулини6
Анти-Sm антитела15
SS–A (RO)25
SS–B (LA)25
Ревматоиден фактор (RF)15
Jo 115
Scl 7015
PR3 (cANKA)25
MPO (pANKA)25
Анти - ССР15

АНТИФОСФОЛИПИДНИ АНТИТЕЛАЦена, лв.
Анти-кардиолипин IgG (aCl-IgG)25
Анти-кардиолипин IgM (aCl-IgM)25
Aнти-b2GPI-IgG25
Анти -b2GPI-IgM25
Анти-фосфатидил серин IgG25
Анти-фосфатидил серин IgМ25
Анти-фосфатидил инозитол IgG25
Анти-фосфатидил инозитол IgM25
Антифосфолипиден Screen IgG35
Антифосфолипиден Screen IgМ35

АНТИТЕЛА СРЕЩУ ГАМЕТИЦена, лв.
Анти-овариални антитела35
Анти-зона пелуцида антитела35
Анти-тромбоцитни антитела40
Анти-спермални антитела (серум)35
Анти-спермални антитела в семенна плазма45

ИМУНОФЕНОТИПИЗИРАНЕЦена, лв.
Репродуктивен имунофенотип90
NK клетки50
NK клетъчна активност90
NK клетъчна активност + NK клетки100
Тромбоцитно-левкоцитни агрегати (PLA)35
Имунофенотипизиране с абсолютен брой клетки 100
NK клетки с абсолютен брой на лимфоцитите60

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ХЕМАТОЛОГИЯ Цена, лв.
ПКК8
СУЕ4
Магнезий6

КОАГУЛАЦИЯЦена, лв.
Протромбиново време (РТ)10
Активирано парциално тромбопластиново време (аPTT)10
Fibrinogen10
PTT LA18
Време на кървене + време на съсирване10

БИОХИМИЯЦена, лв.
Общ белтък4
Време на съсирване4
Време на кървене4
Албумин4
Глюкоза4
Билирубин - общ4
Билирубин - директен4
Холестерол - общ6
HDL - холестерол8
LDL - холестерол8
Триглицериди4
Урея4
Креатинин4
ASAT6
ALAT6
GGT4
Алкална фосфатаза4
Креатинкиназа (СК)4
СК-МВ4
НВ А1С21
Амилаза4
Липаза4
Ca4
Fe4
ЖСК4
Фосфор (Р)4
Пикочна киселина (UA)6
Биохимия – IVF (ASAT, ALAT, Ur, Creat, Общ белтък, Alb) 6 ПОК.35
Биохимия – IVF/ER (ASAT, ALAT, Ur, Creat, Общ белтък, Alb, Билирубин – общ, Билирубин - директен) 8 ПОК.40
Орален глюкозо толерантен тест (ОГТТ)12
Електролити
Na6
K6
Cl6
Изследване на урина-микроалбуминурия8
sFlt-1 Разтворима fms-подобна тирозин киназа70
PlGF (Placental growth factor)-Плацентарен растежен фактор70
SHBG15
17 –OH Progesterone21
Androstenedione21
Пакет „Мъжко здраве – полови хормони”
Включва: /FSH, LH, Testosterone, Albumin, SHBG/
60
Пакет „Мъжко здраве - разширен пакет хормони”
Включва: /FSH, LH, Testosterone, Albumin, Prolactin, TSH и SHBG/
95
Пакет „Мъжко здраве – Testosterone”
Включва: /SHBG, Testosterone, Albumin/
30

ХОРМОНИ

ТИРЕОИДНИ ХОРМОНИ И АНТИТЕЛАЦена, лв.
FT318
FT418
Тиреотропен хормон (TSH)18
Анти-тиреоглобулин (TAT)18
Анти-ТРО (МАТ)18
TRACK40

ПОЛОВИ ХОРМОНИЦена, лв.
Inhibin B40
FSH18
LH18
Estradiol (E2)18
Testosterone18
Progesterone18
Prolactin18
DHA–S18
AMH40

МЕТАБОЛИТИЦена, лв.
25 - hidroxyvitamin D (Витамин D)35
Витамин В1218
Тест за инсулинова резистентност45
Инсулин15
Тест за оценка на инсулиновата резистентност - HOMA - INDEX20

УРИНАЦена, лв.
Урина4

КРЪВНИ ГРУПИЦена, лв.
Изследване на кръвна група10

ТУМОРНИ МАРКЕРИЦена, лв.
CEA18
AFP18
CA-15-318
CA 19-918
CA-12518
PSA18
βhCG18

ИНФЕКЦИОЗНИ ПРИЧИНИТЕЛИЦена, лв.
Chlamydia trachomatis IgG20
Chlamydia trachomatis IgA18
Chlamydia trachomatis IgM20
Toxoplasma gondii IgG18
Toxoplasma gondii IgM18
Rubella IgG18
Rubella IgM18
Туберкулозен тест QantiFERON – TB Gold135
HTLV вирус40
HBV90
HPV - течно баз., цитология + скрининг110

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯЦена, лв.
Хромозомен анализ (жена)145
Хромозомен анализ (партньор)145
Микроделеция Y хромозома + медико-генетична консултация220

ДНК АНАЛИЗЦена, лв.
Изолиране на ДНК, определяне на FVL, FII 20210 G>A, 677 C>T в MTHFR, PL A1/A2 в GIPr IIb/IIIa, PL 4G/5G в PAI-1,1298 A >C в MTHFR (6 ФАКТОРА)190
Изолиране на ДНК, определяне на FVL, FII 20210 G>A, 677 C>T в MTHFR, PL A1/A2 в GIPr IIb/IIIa и PL 4G/5G в PAI-1 (5 ФАКТОРА)155
Изолиране на ДНК, определяне на FVL, FII 20210 G>A, 677 C>T в MTHFR, PL A1/A2 в GIPr IIb/IIIa (4 ФАКТОРА)140
Изолиране на ДНК, определяне на FVL, FII 20210 G>A в протромбина, 677 C>T в MTHFR и PL 4G/5G в PAI-1 (3 ФАКТОРА)140
Изолиране на ДНК и определяне на FVL60
Изолиране на ДНК и определяне на FII 20210 G>A 60
Изолиране на ДНК и определяне на 677 C>T в MTHFR60
Изолиране на ДНК и определяне на PL A1/A2 GIRr ІІb/ІІІа60
Изолиране на ДНК и определяне на 677 C>T в MTHFR и PL A1/A2 GIRr ІІb/ ІІІа70
Изолиране на ДНК и определяне полиморфизъм и PL 4G/5G в PAI-170
Изолиране на ДНК и определяне на 1298 A>C в MTHFR50
Тест TAFI (+505A>G)70

ДОРОДОВА ДИАГНОСТИКА

РАНЕН БИОХИМИЧЕН СКРИИНИНГЦена, лв.
Ранен биохимичен скрининг включващ (пакет)115
Лабораторно изследване45
УЗИ, акушер гинеколог35
Медико-генетична консултация35

КЪСЕН БИОХИМИЧЕН СКРИИНИНГЦена, лв.
Късен биохимичен скрининг включващ (пакет)115
Лабораторно изследване45
УЗИ, акушер гинеколог35
Медико-генетична консултация35

НЕОНАТОЛОГИЧНИ И ПЕДИАТРИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

НЕОНАТОЛОГИЧНИ И ПЕДИАТРИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИЦена, лв.
Дородова консултация с педиатър-неонатолог30
Първичен педиатричен преглед40
Вторичен педиатричен преглед25
Първичен педиатричен преглед с трансфонтанелна ехография и УЗИ на коремни органи70
Първичен педиатричен преглед с трансфонтанелна ехография50
Първичен педиатричен преглед и УЗИ на коремни органи50
Издаване на имунизационен паспорт и епикриза за проследявания от педиатъра период15
Консултация по документи с насоки за изследвания и лечение30
Вземане на венозна кръв на кърмаче за изследване10
Поставяне на имунизация10

ВИРУСОЛОГИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯЦена, лв.
Вирусологични изследвания – пакет85
Anti-HIV-1,221
HBV21
Anti-HBsAg21
HBsAg21
HBV - Геника90
HIV21
Anti-HBc IgM21
HCV21
Anti-HCV-Ab21
Сифилис (TPHA)17
HBcABIgM21
Anti-EBV(VCA) IgG20
Anti-EBV(VCA) IgM20
Анти-EBV(EBNA)IgG20
Бърз тест за доказване на IgG и IgM антитела срещу SARS-CoV-2 (COVID-19)35
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgG25
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgM25
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgA25
Elecsys Anti - SARS - Cov - 2 - Screen35
Elecsys Anti - SARS - Cov - 2 - Screen Забележка: За пациенти в IVF процедура25

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯЦена, лв.
Микробиологично изследване на стерилна урина17
Микробиологично изследване на гърлен секрет17
Изследване на носен секрет17
Микробиологично изследване на носен секрет17
Микробиологично изследване на очен секрет17
Микробиологично изследване на ушен секрет17
Микробиологично изследване на ранев секрет17
Микробиологично изследване на храчка17
Микробиологично изследване на влагалищен секрет26
Микробиологично изследване на еякулат26
Микробиологично изследване на друг секретен материал17
Микробиологично изследване на уреаплазма и микоплазма в материали от генитална система или урина30
Вземане на биологичен материал3
Бърз тест доказване на ротавирусен антиген във фецес15
Бърз тест за доказване на аденовирусен антиген във фецес15
Бърз тест за доказване на Helicobacter pylori антиген във фецес17
Бърз тест за доказване на група А стрептококи антиген в гърлен секрет 17

ДНК ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯЦена, лв.
HPV 6/1155
HPV 16/1855
HPV HRC genotype120
C. trachomatis50
Ureaplasma spp. + M. hominis + M. genitalium90
Ureaplasma spp.50
M. hominis50
M. genitalium50
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия и влагалищен секрет 260
Контрола на Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия100
Androflor Screen за оценка на микрофлората в еякулат и уретрален секрет 120

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРОГЕНИТАЛНИ МИКОПЛАЗМИ ЧРЕЗ PCR В БИОЛОГИЧНИ ПРОБИ ОТ ТРИ РАЗЛИЧНИ АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИЦена, лв.
Първоначално изследване:
Изследване на една проба90
Изследване на две проби135
Изследване на три проби180
Контролно изследване след проведено лечение:
Изследване на една проба 50
Изследване на две проби75
Изследване на три проби90

ИЗСЛЕДВАНИЯ СТЕРИЛИТЕТ ПРИ МЪЖАЦена, лв.
Спермограма без морфология40
Спермограма с морфология по Kruger80
SDI тест140
Микробиология26
Уреаплазма, Микоплазма в еякулат30
ASA (семенна плазма)45
Замразяване180
Замразяване Олигозооспермия200
HBA test (Hyaluronan Binding Assay) 120
HBA + SDI тест180
Тест за биологична преживяемост на сперматозоидите80
Отстраняване на ДНК фрагментирани сперматозоиди MACs600
Изследване за ретроградна еякулация 80
Първична андрологична консултация 35
Първична андрологична консултация с ехография 50
Вторична андрологична консултация25
УЗИ на тестиси25

ПЪРВИЧЕН ПАНЕЛ НЕИЗЯСНЕН СТЕРИЛИТЕТЦена, лв.
Спермограма с морфология по Kruger
PCR - Уреаплазма/ Микоплазма
Микробиологично изследване на еякулат
Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis IgA
Общо:210

ХИРУРГИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ НА СПЕРМАТОЗОИДИЦена, лв.
TESE екстракция на сперматозоиди от тестиса790
PESA подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидимa790
Биопсия на тестиси150
Замразяване200
Пробно замразяване на сперматозоиди180

ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРИ И МАНИПУЛАЦИИЦена, лв.
IVF – ET ин витро оплождане и ембиотрансфер2790
ICSI – ЕТ интрацитопл. инжектиране на сперматозоиди и ЕТ2990
IVF – EТ на спонтанен цикъл 1490
ICSI – ET на спонтанен цикъл 1690
IVF – ET на лимитиран стимулационен цикъл 1940
ICSI – ET на лимитиран стимулационен цикъл 2290
Фоликулна пункция под ехографско наблюдение550
IVF оплождане 1300
ICSI оплождане 1600
Ембриотрансфер380
Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI 650
Замразяване на сперматозоиди180
Замразяване на яйцеклетки до 3 бр.180
Замразяване на яйцеклетки над 3 бр.300
Замразяване на ембриони до 3 бр.180
Замразяване на ембриони над 3 бр.300
Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони до 1 месец35
Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони до 6 месец210
Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони до 1 година420
Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони до 2 година720
Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони до 3 година1080
Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони до 4 година1235
Замразяване на малък брoй сперматозоиди 1135
Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони до 5 година1235
Замразяване на малък брoй сперматозоиди200
Размразяване на сперматозоиди 120
Размразяване на яйцеклетки150
Размразяване на ембриони (култивиране и селекция)150
Обработка на документация при транспортиране на материал (сперма, ембриони или яйцеклетки)100
Подбор, подготовка и синхронизация на цикъл в донорска програма900
Пробен ембриотрансфер100

Забележка:
В цената на ICSI/IVF – ER са включени:
– всички ултразвукови прегледи и консултации с акушер-гинеколог по време на стимулацията;
– хормонални изследвания по време стимулацията;
– фоликулна пункция (ER);
– ин витро оплождане (IVF/ICSI).

При прекратяване на процедурата по време на контролираната овариална хиперстимулация, се заплащат всички проведени до момента ултразвукови прегледи и хормонални изследвания.

ПРОГРАМА ЗА ДОНОРСТВО НА ОВОЦИТИ, ОВОБАНК, МАРБЕЯ, ИСПАНИЯЦена, лв.
Бадж с 3-4 яйцеклетки6820
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Подбор и синхронизация на донорският цикъл
Бадж с 6-7 яйцеклетки9820
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Подбор и синхронизация на донорският цикъл
Бадж с 8-9 яйцеклетки10820
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Подбор и синхронизация на донорският цикъл
Партида сперматозоиди1040

ТРЕТИРАНЕ НА ЕНДОМЕТРИУМА С АВТОЛОЖНА ТРОМБОЦИТ-ОБОГАТЕНА ПЛАЗМA/ПЛАЗМОТЕРАПИЯ/Цена, лв.
Първа апликация180
Втора апликация180
Трета апликация180

МАНИПУЛАЦИИ Цена, лв.
Вливане на интравенозни гамаглобулини95
Вливане Intralipid/Lipovenoes70
Вливане на интравенозни гамаглобулини + Вливане Intralipid/Lipovenoes130
Проба за чувствителност към антибиотик (еднократно)20
Венозно вливане на антибиотик25
Тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) на щитовидна жлеза 200
Обща анестезия105
ЕКГ20
Поставяне на венозна инжекция10
Поставяне на мускулна инжекция6
Поставяне на постоянен венозен път (абокат)10
Венозна манипулация с включен консуматив3
Такса за експресна услуга до 3 показателя3
Такса за експресна услуга над 3 показателя3
Потребителска такса2.9
Потребителска такса пенсионер1