ЦЕНОРАЗПИС
на медицинските дейности в МЦ КИРМ Плевен

Утвърдил: Доц. д-р Е. Конова, д.м., Управител
Считано от: 01.11.2021 г.

КОНСУЛТАЦИИЦена, лв.
Консултация Имунолог50
Вторична консултация40
Медико-генетична консултация50
Консултация Ендокринолог / Вторична консултация40 / 25
Консултация Ендокринолог и УЗИ на щитовидна жлеза55
УЗИ на щитовидна жлеза30
Консултация Уролог35
Консултация Уролог и УЗИ45
Консултация Вътрешни болести35
Консултация Микробиолог35
Консултация биолог40
Консултация Анестезиолог30
Консултация Гастроентеролог40
УЗИ - Гастроенетеролог40
Доплер сонофрафия на на абдоминални и периферни съдове50
Консултация Гастроентеролог и УЗИ60
Ехография на повърхностни структури45
Ехомамография45
Първична консултация с психотерапевт50
Вторична консултация с психотерапевт40
Психотерапия – пакети:
Три сеанса120
Шест сеанса240
Десет сеанса400
Консултация по документи35
Консултация за изследване и лечение25
Издаване на епикриза20
Издаване на епикриза на английски език50
Медицинска експертиза на работоспособността от ЛКК20
Заключение по E-mail20

ГИНЕКОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ Цена, лв.
Първичен гинекологичен преглед 40
Първичен гинекологичен преглед и УЗИ65
Вторичен гинекологичен преглед30
Вторичен гинекологичен преглед и УЗИ40
Ехография (вагинална и абдоминална)50
Ехография (вагинална и абдоминална) - при многоплодна бременност60
Доплер сонография55
Доплер сонография при многоплодна бременност65
Фетална морфология100
Фетална морфология при многоплодна бременност140
Цитонамазка26

ГИНЕКОЛОГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИЦена, лв.
Хидротубация90
Хистеросалпингосонография185
Трансвагинална аспирация на яйчникова киста400
Диагностична хистероскопия550
Оперативна хистероскопия890
Оперативна хистерорезекция1120
Серклаж485
Полипектомия235
Поставяне на спирала55
Сваляне на спирала40
Колпоскопия30
Диатермокоагулация55
Биопсия65
Хистология50
Пункция при хиперстимулация - І240
Пункция при хиперстимулация - ІІ, ІІІ и т.н.140
Сепарирано пробно абразио290
Абразио резидорум250
Неинвазивен пренатален тест - NIFTY Pro 1350
Апликация Зарзио200

ИНСЕМИНАЦИИЦена, лв.
Автоинсеминация485
Повтаряне на следващия ден185
Хетероинсеминация755
Повтаряне на следващия ден255
Тубо-перитонеална инсеминация55

ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯЦена, лв.
Женска консултация45
Запис на сърдечни тонове35
Цервикс скор25

ПакетЦена, лв.
Пакет „ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ” включва:595
1. Антропометрия, артериално налягане при всяко посещение;
2. Ултразвукова диагностика – при всяко посещение;
3. Доплер - ултразвуково изследване – минимум веднъж;
4. Запис на сърдечни тонове на бебето - три пъти;
5. Лабораторни изследвания: серологични – 2 пъти, пълна кръвна картина и глюкоза, обикновена урина – 4 пъти;
6. Микробиологично изследване на влагалищен секрет – три пъти.

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТЦена, лв.
IgG16
IgA16
IgM16
В пакет (IgG, IgA, IgM)45
IgE38
C3-комплемент16
C4-комплемент16
C-реактивен протеин (CRP)16

АВТОАНТИТЕЛАЦена, лв.
Анти-нуклеарни антитела38
Анти-двойноверижна ДНК16
Криоглобулини7
Анти-Sm антитела16
SS–A (RO)28
SS–B (LA)28
Ревматоиден фактор (RF)16
Jo 116
Scl 7016
PR3 (cANKA)28
MPO (pANKA)28
Анти - ССР16
Блот Панел ANA профил 3+ DFS7080
Анти-тъканна трансглутаминаза IgG25
Анти-тъканна трансглутаминаза IgА25
Анти-глиадин IgA 25

АНТИФОСФОЛИПИДНИ АНТИТЕЛАЦена, лв.
Анти-кардиолипин IgG (aCl-IgG)25
Анти-кардиолипин IgM (aCl-IgM)25
Aнти-b2GPI-IgG25
Анти -b2GPI-IgM25
Анти-фосфатидил серин IgG25
Анти-фосфатидил серин IgМ25
Анти-фосфатидил инозитол IgG25
Анти-фосфатидил инозитол IgM25
Антифосфолипиден Screen IgG35
Антифосфолипиден Screen IgМ35

АНТИТЕЛА СРЕЩУ ГАМЕТИЦена, лв.
Анти-овариални антитела38
Анти-зона пелуцида антитела38
Анти-тромбоцитни антитела40
Анти-спермални антитела (серум)38

ИМУНОФЕНОТИПИЗИРАНЕЦена, лв.
Репродуктивен имунофенотип95
NK клетки55
NK клетъчна активност95
NK клетъчна активност + NK клетки110
Тромбоцитно-левкоцитни агрегати (PLA)38
Имунофенотипизиране с абсолютен брой клетки 110
NK клетки с абсолютен брой на лимфоцитите65

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ХЕМАТОЛОГИЯ Цена, лв.
ПКК9
СУЕ5
Магнезий7

КОАГУЛАЦИЯЦена, лв.
Протромбиново време (РТ)11
Активирано парциално тромбопластиново време (аPTT)11
Fibrinogen11
PTT LA19
Време на кървене + време на съсирване12

БИОХИМИЯЦена, лв.
Общ белтък5
Време на съсирване5
Време на кървене5
Албумин5
Глюкоза5
Билирубин - общ5
Билирубин - директен5
Холестерол - общ7
HDL - холестерол9
LDL - холестерол9
Триглицериди5
Урея5
Креатинин5
ASAT7
ALAT7
GGT5
Алкална фосфатаза5
Креатинкиназа (СК)5
СК-МВ5
НВ А1С22
Амилаза5
Липаза5
Ca5
Fe5
ЖСК5
Фосфор (Р)5
Пикочна киселина (UA)7
Биохимия – IVF (ASAT, ALAT, Ur, Creat, Общ белтък, Alb) 6 ПОК.40
Биохимия – IVF/ER (ASAT, ALAT, Ur, Creat, Общ белтък, Alb, Билирубин – общ, Билирубин - директен) 8 ПОК.45
Орален глюкозо толерантен тест (ОГТТ)16
Електролити
Na7
K7
Cl7
Изследване на урина-микроалбуминурия9
sFlt-1 Разтворима fms-подобна тирозин киназа75
PlGF (Placental growth factor)-Плацентарен растежен фактор75
SHBG16
17 –OH Progesterone23
Androstenedione23
Пакет „Мъжко здраве – полови хормони”
Включва: /FSH, LH, Testosterone, Albumin, SHBG/
65
Пакет „Мъжко здраве - разширен пакет хормони”
Включва: /FSH, LH, Testosterone, Albumin, Prolactin, TSH и SHBG/
100
Пакет „Мъжко здраве – Testosterone”
Включва: /SHBG, Testosterone, Albumin/
35

ХОРМОНИ

ТИРЕОИДНИ ХОРМОНИ И АНТИТЕЛАЦена, лв.
FT319
FT419
Тиреотропен хормон (TSH)19
Анти-тиреоглобулин (TAT)19
Анти-ТРО (МАТ)19
TRACK45

ПОЛОВИ ХОРМОНИЦена, лв.
Inhibin B43
FSH19
LH19
Estradiol (E2)19
Testosterone19
Progesterone19
Prolactin19
DHA–S19
AMH43

МЕТАБОЛИТИЦена, лв.
25 - hidroxyvitamin D (Витамин D)38
Витамин В1219
Тест за инсулинова резистентност50
Инсулин16
Тест за оценка на инсулиновата резистентност - HOMA - INDEX23

УРИНАЦена, лв.
Урина5

КРЪВНИ ГРУПИЦена, лв.
Изследване на кръвна група12

ТУМОРНИ МАРКЕРИЦена, лв.
CEA19
AFP19
CA-15-319
CA 19-919
CA-12519
PSA19
βhCG19

ИНФЕКЦИОЗНИ ПРИЧИНИТЕЛИЦена, лв.
Chlamydia trachomatis IgG21
Chlamydia trachomatis IgA19
Chlamydia trachomatis IgM21
Toxoplasma gondii IgG19
Toxoplasma gondii IgM19
Rubella IgG19
Rubella IgM19
Туберкулозен тест QantiFERON – TB Gold145
HTLV вирус43
HBV95
HPV - течно баз., цитология + скрининг115
Anti-Borrelia IgM20
Anti-Borrelia IgG20

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯЦена, лв.
Хромозомен анализ (жена)165
Хромозомен анализ (партньор)165
Микроделеция Y хромозома + медико-генетична консултация255

ДНК АНАЛИЗЦена, лв.
Изолиране на ДНК, определяне на FVL, FII 20210 G>A, 677 C>T в MTHFR, PL A1/A2 в GIPr IIb/IIIa и PL 4G/5G в PAI-1 (5 ФАКТОРА)160
Изолиране на ДНК, определяне на FVL, FII 20210 G>A, 677 C>T в MTHFR, PL A1/A2 в GIPr IIb/IIIa (4 ФАКТОРА)145
Изолиране на ДНК, определяне на FVL, FII 20210 G>A в протромбина, 677 C>T в MTHFR и PL 4G/5G в PAI-1 (3 ФАКТОРА)145
Изолиране на ДНК и определяне на FVL65
Изолиране на ДНК и определяне на FII 20210 G>A 65
Изолиране на ДНК и определяне на 677 C>T в MTHFR65
Изолиране на ДНК и определяне на PL A1/A2 GIRr ІІb/ІІІа65
Изолиране на ДНК и определяне на 677 C>T в MTHFR и PL A1/A2 GIRr ІІb/ ІІІа75
Изолиране на ДНК и определяне полиморфизъм и PL 4G/5G в PAI-175
Изолиране на ДНК и определяне на 1298 A>C в MTHFR55
Тест TAFI (+505A>G)75

ДОРОДОВА ДИАГНОСТИКА

РАНЕН БИОХИМИЧЕН СКРИИНИНГЦена, лв.
Ранен биохимичен скрининг (едноплодна бременност )
УЗИ, акушер гинеколог70
Ранен биохимичен скрининг (многоплодна бременност ) 90

КЪСЕН БИОХИМИЧЕН СКРИИНИНГЦена, лв.
Късен биохимичен скрининг (едноплодна бременност )
УЗИ, акушер гинеколог70
Ранен биохимичен скрининг (многоплодна бременност )90

ВИРУСОЛОГИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯЦена, лв.
Вирусологични изследвания – пакет88
Anti-HIV-1,222
HBV22
Anti-HBsAg22
HBsAg22
HBV - Геника95
HIV22
Anti-HBc IgM22
HCV22
Anti-HCV-Ab22
Сифилис (TPHA)18
HBcABIgM22
Anti-EBV(VCA) IgG21
Anti-EBV(VCA) IgM21
Анти-EBV(EBNA)IgG21
Бърз тест за доказване на IgG и IgM антитела срещу SARS-CoV-2 (COVID-19)25
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgG25
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgM25
ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgA25
Elecsys Anti - SARS - Cov - 2 - Screen36
Elecsys Anti - SARS - Cov - 2 - Screen Забележка: За пациенти в IVF процедура25
Anti-Parvovirus B19 ELISA (IgM)21
Anti-Parvovirus B19 ELISA (IgG)21
ELISA Anti-SARS-CoV-2 Neutralization Assay30
Специфичен клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2 (IGRA)90

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯЦена, лв.
Микробиологично изследване на стерилна урина18
Микробиологично изследване на гърлен секрет18
Изследване на носен секрет18
Микробиологично изследване на носен секрет18
Микробиологично изследване на очен секрет18
Микробиологично изследване на ушен секрет18
Микробиологично изследване на ранев секрет18
Микробиологично изследване на храчка18
Микробиологично изследване на влагалищен секрет27
Микробиологично изследване на еякулат27
Микробиологично изследване на друг секретен материал18
Микробиологично изследване на уреаплазма и микоплазма в материали от генитална система или урина31
Вземане на биологичен материал4
Бърз тест доказване на ротавирусен антиген във фецес16
Бърз тест за доказване на аденовирусен антиген във фецес16
Бърз тест за доказване на Helicobacter pylori антиген във фецес18
Бърз тест за доказване на група А стрептококи антиген в гърлен секрет 18

ДНК ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯЦена, лв.
HPV 6/1160
HPV 16/1860
HPV HRC genotype125
C. trachomatis55
Ureaplasma spp. + M. hominis + M. genitalium95
Ureaplasma spp.55
M. hominis55
M. genitalium55
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия230
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората в цервикален секрет120
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората в влагалищен секрет120
Femoflor 16 пълен пакет за цялостна оценка на микрофлората в три анатомични области - влагалище, цервикален канал и ендометриум410
Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия и влагалищен секрет 260
Контрола на Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия200
Androflor Screen за оценка на микрофлората в еякулат и уретрален секрет 125
Herpes simplex 1- Herpes simplex 2- Cytomegalovirus - Epstein Barr virus105
Herpes simplex 1- Herpes simplex 2- Cytomegalovirus65
Epstein Barr virus55

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРОГЕНИТАЛНИ МИКОПЛАЗМИ ЧРЕЗ PCR В БИОЛОГИЧНИ ПРОБИ ОТ ТРИ РАЗЛИЧНИ АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИЦена, лв.
Първоначално изследване:
Изследване на една проба95
Изследване на две проби140
Изследване на три проби185
Контролно изследване след проведено лечение:
Изследване на една проба 55
Изследване на две проби80
Изследване на три проби95

ИЗСЛЕДВАНИЯ СТЕРИЛИТЕТ ПРИ МЪЖАЦена, лв.
Спермограма без морфология50
Спермограма с морфология по Kruger90
SDI тест160
SDI тест на обработена проба по метода директен swim up200
NAG40
Микробиология27
Уреаплазма, Микоплазма в еякулат31
SpermMar тест за наличие на ASA 80
Замразяване на сперматозоиди190
Замразяване Олигозооспермия220
HBA test (Hyaluronan Binding Assay) 130
HBA + SDI тест220
Тест за биологична преживяемост на сперматозоидите85
Тест за виталност (Vitality test) 50
Оценка на морфологията по критериите на Kruger50
Определяне на количеството на левкоцити в еякулат30
Отстраняване на ДНК фрагментирани сперматозоиди MACs610
Изследване за ретроградна еякулация 90
Първична андрологична консултация 35
Първична андрологична консултация с ехография 50
Вторична андрологична консултация25
УЗИ на тестиси30

АТОПИЯЦена, лв.
Atopy screen 54 Ag + CCD80

ТОЛЕРАНСЦена, лв.
Тестове за хранителна непоносимост / EUROLINE FOOD PROFILE 108 антигена 310

ПЪРВИЧЕН ПАНЕЛ НЕИЗЯСНЕН СТЕРИЛИТЕТЦена, лв.
Спермограма с морфология по Kruger
PCR - Уреаплазма/ Микоплазма
Микробиологично изследване на еякулат
Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis IgA
Общо:240

ХИРУРГИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ НА СПЕРМАТОЗОИДИЦена, лв.
TESE екстракция на сперматозоиди от тестиса820
PESA подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидимa820
Биопсия на тестиси160
Пробно замразяване на сперматозоиди190

ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРИ И МАНИПУЛАЦИИЦена, лв.
Фоликулна пункция под ехографско наблюдение620
IVF оплождане 1360
ICSI оплождане 1650
Ембриотрансфер430
Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI 750
Замразяване на яйцеклетки до 3 бр.350
Замразяване на яйцеклетки над 3 бр.550
Замразяване на ембриони до 3 бр.350
Замразяване на ембриони над 3 бр.550
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 1 месец45
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 6 месец270
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 1 година520
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 2 година980
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 3 година1460
Съхраняване на яйцеклетки или ембриони до 4 година1920
Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони до 5 година1920
Съхраняване на сперматозоиди за 1 месец от 1 до 3 криовиалки45
Съхраняване на сперматозоиди за 1 месец от 4 до 6 криовиалки 80
Съхраняване на сперматозоиди за 1 месец над 6 криовиалки120
Замразяване на малък брoй сперматозоиди220
Размразяване на сперматозоиди 140
Размразяване на яйцеклетки (култивиране и селекция)280
Размразяване на ембриони (култивиране и селекция)280
Обработка на документация при транспортиране на материал (сперма, ембриони или яйцеклетки)150
Подбор, подготовка и синхронизация на цикъл в донорска програма950
Пробен ембриотрансфер150
Обработка на документи на английски език, цена на 1 бр./стр.20

ПРОГРАМА ЗА ДОНОРСТВО НА ОВОЦИТИ, ОВОБАНК, МАРБЕЯ, ИСПАНИЯЦена, лв.
Бадж с 3-4 яйцеклетки7430
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Подбор и синхронизация на донорският цикъл
Бадж с 6-7 яйцеклетки10430
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Подбор и синхронизация на донорският цикъл
Бадж с 8-9 яйцеклетки11430
Транспортни разходи
ICSI оплождане
Ембриотрансфер
Размразяване
Среда за размразяване
Подбор и синхронизация на донорският цикъл
Партида сперматозоиди1340

ТРЕТИРАНЕ НА ЕНДОМЕТРИУМА С АВТОЛОЖНА ТРОМБОЦИТ-ОБОГАТЕНА ПЛАЗМA/ПЛАЗМОТЕРАПИЯ/Цена, лв.
Първа апликация185
Втора апликация185
Трета апликация185

МАНИПУЛАЦИИ Цена, лв.
Вливане на интравенозни гамаглобулини95
Вливане Intralipid/Lipovenoes75
Вливане на интравенозни гамаглобулини + Вливане Intralipid/Lipovenoes130
Проба за чувствителност към антибиотик (еднократно)20
Венозно вливане на антибиотик30
Обща анестезия110
ЕКГ23
Поставяне на венозна инжекция12
Поставяне на мускулна инжекция7
Поставяне на постоянен венозен път (абокат)12
Венозна манипулация с включен консуматив4
Такса за експресна услуга до 3 показателя5
Такса за експресна услуга над 3 показателя6
Потребителска такса2.9
Потребителска такса пенсионер1
Сваляне на конци и превръзка на оперативна рана30
Превръзка на оперативна рана20