Кандидатсване за финансиране от Център за асистирана репродукция – София

Възрастово ограничение

За получаване на финансова помощ за асистирана репродукция може да кандидатства всяка жена, която не е навършила 43 годишна възраст и е български гражданин или със статут на постоянно пребиваващ в Р. България.  Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията според медицинските индикации, разписани в Правилника на ЦАР – София.

Медицински индикации за финансиране от ЦАР – София:

Тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
–  липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
–  едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
–  двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
–  едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
–  двустранна интерстициална или истмична стеноза;
–  състояние след пластика на маточните тръби най-малко12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
–  доказана тежка ендометриоза (III иIV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

Важно: Tубаренстерилитет при жената, може да бъде доказан, чрез резултат от ХСГ и/или епикриза, протокол от извършена оперативна интервенция (напр. диагностична/ оперативна лапароскопия). В случай на доказана ендометриоза, трябва да има наличен хистологичен резултат. Необходимо е да предоставите оригинал или заверено копие на горепосочената медицинска документация.

Други необходими документи: резултат от ФСХ на 3 ден от МЦ (давност 6 месеца), резултат от основна или разширена спермограма (давност 6 месеца), ксерокопие на лични карти (подписани и заверени лицата, с гриф „вярно с оригинала”).

Стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):


–  Azoospermia, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
– Олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри – обем на еякулата < 1,0 ml; концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml; сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2); сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер); наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената.

Важно: При доказване на стерилитет, свързан с мъжки фактор е необходима следната медицинска документация:

–          две разширени спермограми, с давност шест месеца, които да са: с нарушени поне два от горепосочените параметри; да са от два различни ин витро центъра; разстоянието между тях да не е по-малко от един месец.

–          консултация с уролог, която да е извършена поне след датата на първата спермограма и да насочва пациентът към IVF/ICSI процедура.

При Azoospermia хистологични данни за наличие на сперматогенеза се доказват с протокол от извършена TESЕ/PESА.При липса на данни за сперматогенеза и наличие на тубарен стерилитет при жената, е възможно използването на донорски сперматозоиди, но само с предварително запитване до ЦАР – София.

Други необходими документи: резултат от ФСХ на 3 ден от МЦ (давност 6 месеца), ксерокопие на лични карти (подписани и заверени лицата, с гриф „вярно с оригинала”).

Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS

Необходими документи: три цикъла с ехографски разчитания и снимки, резултат от ФСХ на 3 ден от МЦ (давност 6 месеца), резултат от основна или разширена спермограма (давност 6 месеца), ксерокопие на лични карти (подписани и заверени лицата, с гриф „вярно с оригинала”).

Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология оплождане

Необходими документи: Епикризи и/или протоколи от четири извършени интраутеринни инсеминации и/или IVF/ICSI процедури, резултат от ФСХ на 3 ден от МЦ (давност 6 месеца), резултат от основна или разширена спермограма (давност 6 месеца), ксерокопие на лични карти (подписани и заверени лицата, с гриф „вярно с оригинала”).

Етапна епикриза.

При наличие на необходимите документи, спрямо индикацията, по която кандидатствате е необходимо да запишете час за подготовка на документи за ЦАР  на тел. 064/ 804 790 – регистратура на МЦ КИРМ Плевен. Ще Ви бъде издадена Етапна епикриза от МЦ КИРМ – Плевен, към която ще бъде приложена доказателсвената медицинска документация. Също така, ще Ви бъдат предоставени необходимите заявление и декларации, които трябва да попълните и адрес, на който да изпратите документите.

Не се извършва одобряване независимо от наличие на индикациите, в следните случаи:
1. Съществуват контраиндикации съгласно Наредба №28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2. Липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на ФСХ повече от 12.5 mIU/ml;
3. При жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1 от Правилника на ЦАР – София.
Кандидатсване за втори или трети опит и възможности за пренасочване от друг център.

  1. В случай, че сте извършили своя първи/вториинвитро опит (финансиран от ЦАР) и желаете да кандидатствате за следващ, непосредствено след резултата от процедурата са необходими следните документи:

–          резултат от отрицателен  кръвен тест за бременност. В случай, че тестът е бил положителен, но бременността е неуспешна – документ удостоверяващ този факт;

–          копие от заповедта на директора на ЦАР – София;

–          копие от епикриза за извършена процедура;

–          когато кандидатсвате поради стерилитет, свързан с мъжки фактор е необходимо да предоставите актуална консултация с уролог;

–          ксерокопие на лични карти, в случай на промяна от датата на предходното заявление.

–          друга медицинска документация, съдържаща данни за настъпила промяна в обстоятелствата (напр. липса на маточни тръби, оперативно отстранени).

  1. В случай, че желаете да кандидаствате отново след по-дълъг период от време е необходимо да предоставите горепосочените документи, както и:

–          резултат от FSH на 3 ден от МЦ (давност 6 месеца);

–          резултат от спермограма (давност 6 месеца);

  1. Вече имате издадена заповед за друга клиника, а желаете да извършите процедурата в МЦ КИРМ – необходимо е да Ви бъде издадена Декларация-съгласие от наша страна, както и да подадете заявление за пренасочване към ЦАР – София, заедно с оригиналът на заповедта.

Не се извършва одобряване на втори и трети опит на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението за втори и трети опит.