Изследване на психосоциалния климат в дадена организация или фирма и набелязване на действия за подобряването му.

Те могат да бъдат: