Психоанализата е насочена към личности, които искат да разберат повече за собствената си същност, за силните  и слаби черти на характера си. Психоанализата е насочена към изграждане на нова емоционална интелигентност.