Донорска програма на яйцеклетки на МЦ КИРМ Плевен

Даряването на яйцеклетки в МЦ КИРМ Плевен е регламентирано с Програма за донорство на яйцеклетки, утвърдена от Управителя на центъра и съобразно Наредба 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция на Министерство на здравеопазването.То може да бъде от анонимни или родствени дарители.

Кои жени се нуждаят от донорски яйцеклетки:


Горна възрастова граница за провеждане на ин витро процедура с донорски яйцеклетки, съгласно измененията на Наредба 28, обнародвани в Държавен вестник, бр. 58, от 29 юли 2011 г. – 51 години.

Подбор на донорите на яйцеклетки:

Донорите на яйцеклетки се подбират от лекарите в МЦ КИРМ Плевен изключително внимателно по критерии, заложени в Наредба 28 и направените в нея изменения (ДВ, бр. 58, 29.07. 2011 г.) и под контрола на Изпълнителната агенция по трансплантация.


Донорката трябва да отговаря на следните изисквания:

Не е разрешено комерсиализирането на донорството на яйцеклетки. Разрешава се единствено на донорката на яйцеклетки да се възстановяват направени разходи – за ползване на транспорт, причиняване на временна неработоспособност, болка или дискомфорт, за специфични пропуснати ползи – загуба на време, на дневни приходи и др., в разумни размери, свързани с акта на даряване.

В МЦ КИРМ Плевен възстановяването на направените разходи от донора, може да достигне до 2000 лв.

Всеки потенциален донор подробно е информиран от специалист от МЦ КИРМ Плевен за процедурата по даряване.

При кандидатстване за донорство на яйцеклетки, се извършва пълен набор от гинекологични, хормонални, серологични и генетични изследвания на жената, кандидат за донор, съгласно Програмата на МЦ КИРМ Плевен.

Забранено е разкриването на самоличността на анонимните донори на яйцеклетки или разгласяването на информация, която би могла да доведе до идентифицирането им от реципиентите или трети лица.