smart

smart

На 08 юни 2021 г., в зала „Амброаз Паре” на Медицински Университет – Плевен, се проведе разширено заседание на Научното жури за провеждане на публична защита на дисертационния труд на Данаил Мартинов, биолог в МЦ КИРМ – Плевен, за придобиване на образователната и научната степен „Доктор”, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Медицинска биология”.

 

Представеният от докторанта дисертационен труд е на тема: „Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет”, с научен ръководител доц. Милена Атанасова, д.б., ръководител на сектор „Биология”, към катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология” МФ, МУ – Плевен

 

Данаил Мартинов е роден е на 09.06.1989 год. в гр. Плевен. Завършва бакалавърска степен по Молекулярна биология, Софийски Университет „Св. Климент Охридски” през 2013 год., а през 2015 год. придобива образователна степен „Магистър” по Клетъчна биология и патология със защита на дипломна работа „Проучване ролята на оксидативния стрес при семинални плазми от фертилни и инфертилни мъже“ в катедра „Цитология, хистология и ембриология”, СУ „Св. Климент Охридски”, с научен ръководител проф. Радостина Александрова, д.б.н. През същата година е зачислен като редовен докторант по научната специалност „Медицинска биология”, 4.3, направление Биологически науки.  със заповед  №2749/10.12.2015г.

 

Председател на Научното жури беше доц. д-р Емилияна Конова, д.м.; членове: проф. д-р Албена Александрова, д.м.н.;  проф. Радостина Александрова, д.б.н.; доц. Мария Казакова-Велинова, д.б. и доц. Милена Атанасова, д.б.

След представянето на дисертационния труд от докторанта, проведената научна дискусия и гласуването на научното жури, с пет положителни оценки, дисертационният труд на Данаил Мартинов се прие за успешно защитен.

Научното жури взе решение да присъди образователната и научна степен „Доктор”, професионално направление 4.3. „Биологически науки”, по докторска програма „Медицинска биология” на Данаил Ивайлов Мартинов, считано от 08.06.2021 год.

 

Честито на нашия колега Данаил Мартинов и бъдещи успехи в областта на андрологията и мъжкия инфертилитет!